Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν

Τη λήψη μέτρων για την κάλυψη των ζημιών, τη δραστηριοποίηση βουλγαρικής θυγατρικής στην Ελλάδα, αλλά και την εκλογή διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Άλφα Γρίσιν στις 30 Ιουνίου.

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν
Η εταιρία Άλφα Γρίσιν συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της στο κτίριο Β' επί του 16ου χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, στην Παιανία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) Οικονομικών καταστάσεων κατά την 23η εταιρική χρήση (01.01.2012– 31.12.2012) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης»

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 24η εταιρική χρήση (01.01.2013– 31.12.2013).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 24η εταιρική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013).

4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37.

7. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήσης 2013 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2014.

8. Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

9. Παροχή ειδικής έγκρισης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση δανείου προς θυγατρική εταιρεία.

10. Έγκριση δραστηριοποίησης Βουλγαρικής θυγατρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος.

11. Λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

12. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 15η Ιουλίου 2014 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v