Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δομική Κρήτης: Στα €1,04 εκατ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Δομικής Κρήτης ανήλθαν για τον όμιλο στα 0,31 εκ. ευρώ (κέρδη) έναντι 1,48 εκ. ευρώ το 2013.

Δομική Κρήτης: Στα €1,04 εκατ. τα EBITDA στο εξάμηνο

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' τριμήνου καθώς και σε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ενέργειες άρσης της επιτήρησης προχώρησε σήμερα η Δομική Κρήτης.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 1/1/2013 -31/12/2013 και της τρέχουσας περιόδου 1/1/2014-30/06/14 η οικονομική κατάσταση παρουσίασε πολύ σημαντική βελτίωση, σε σχέση με την χρήση 1/1/2012-31/12/2012 με βάση τα αποτελέσματα της οποίας η εταιρεία μεταφέρθηκε στην κατηγορία επιτήρησης.

Ο όμιλος της Δομικής Κρήτης παρά τις διακυμάνσεις του κύκλου εργασιών έχει επιτύχει να διατηρηθεί σταθερά σε κερδοφορία στις χρήσεις μετά την χρήση του 2012.

Στην τρέχουσα περίοδο ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή μείωση 6,9% σε σχέση με το 2013, τα λειτουργικά της κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στον όμιλο σε 1.040 εκ.(κέρδη) έναντι 2,224 εκ. ευρώ (κέρδη) το 2013 και τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στον όμιλο 0,31 εκ. ευρώ (κέρδη) έναντι 1,48 εκ. ευρώ (κέρδη) το 2013 .

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι διαχειρίσιμες και είναι κατά 25% μειωμένες σε σχέση με αυτές της 31/12/2013. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει επιτύχει να μην υπάρχουν παλαιές χρονίζουσες οφειλές καθώς το μεγαλύτερο τμήμα αυτών αφορά τρέχουσες οφειλές.

Η κάλυψη των ληξιπροθέσμων οφειλών αναμένεται να γίνει: με την ενίσχυση των εισπράξεων από τα έργα που έχει αναλάβει , με την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και με συμψηφισμό απαιτήσεων από το Δημόσιο ,οι οποίες αναμένεται να γίνουν άμεσα.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα γίνει εντός του επόμενου τριμήνου.

Επιπλέον η Δομική Κρήτης ανακοίνωσε ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014-30.06.2014 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης καθώς στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2012 οι ζημίες του Ομίλου ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης της και λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από διαρθρωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχει την άρση των λόγων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του Χ.Α.: ανάληψη νέων έργων –αύξηση ανεκτέλεστου , βελτίωση ρυθμών εκτέλεσης των έργων και περιορισμό λειτουργικών δαπανών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v