ΕΛΤΟΝ: Με προσαρμοσμένη τιμή τα 1,22 ευρώ

Με προσαρμοσμένη τιμή τα 1,22 ευρώ θα διαπραγματεύεται η μετοχή της ΕΛΤΟΝ μόνο για τη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2007 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ταυτόχρονα προσαρμόζονται τα όρια διακύμανσης της μετοχής.

ΕΛΤΟΝ: Με προσαρμοσμένη τιμή τα 1,22 ευρώ
Με προσαρμοσμένη τιμή τα 1,22 ευρώ θα διαπραγματεύεται η μετοχή της ΕΛΤΟΝ μόνο για τη συνεδρίαση της 27ης Μαρτίου 2007 του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα από 27/03/2007, οι μετοχές της ”ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 2.430.017 νέων (ΚΟ) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε 10 παλαιές (ΚΟ) μετοχές και τιμή διάθεσης εκάστης ευρώ 0,90.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 02/04/2007 έως και 16/04/2007 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 02/04/2007 έως και 10/04/2007.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα πρώτα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη Συνεδρίαση του Χ.Α. της 27ης Μαρτίου 2007 διαμορφώνονται ως εξής:

Προσαρμοσμένη τιμή : ευρώ 1,22 Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (26/03/2007): ευρώ 1,25

Ανώτατο όριο +10% : ευρώ 1,37

Ανώτατο όριο +20% : ευρώ 1,50

Κατώτατο όριο -10% : ευρώ 1,10

Κατώτατο όριο -20% : ευρώ 0,98

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: ευρώ 1,22

Ανώτατο όριο Α’ + 12,30% : ευρώ 1,37

Ανώτατο όριο Β’ + 22,96% : ευρώ 1,50

Κατώτατο όριο Α’ - 10%: ευρώ 1,10

Κατώτατο όριο Β’ - 20%: ευρώ 0,98

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v