Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company:Στις 8 Μαΐου η ΓΣ για την επιστροφή κεφαλαίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Μαΐου 2015.

AS Company:Στις 8 Μαΐου η ΓΣ για την επιστροφή κεφαλαίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της AS Company καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2014 (1/1 – 31/12/2014) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

-Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός ημερομηνίας διανομής του.

- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

- Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής των.

- Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2015.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 4 λεπτά ανά μετοχή και επιστροφή του στους μετόχους.

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η ως άνω μεταβολή και κωδικοποίηση του καταστατικού.

- Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 19η Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρείας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v