ΑΧΟΝ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας θα χρησιμοποιήσει η AXON για να ενισχύσει τη ρευστότητά της.

ΑΧΟΝ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης

Η Διοίκηση του Ομίλου της Axon λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, προσπαθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή λαμβάνοντας αποφάσεις που θα συμβάλουν στην επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών, θα διασφαλίζουν την ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του και θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης του τραπεζικού του δανεισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφορικά με τις ενέργειες για την άρση της επιτήρησης, για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού οι Διοικήσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ., ήδη βρίσκονται σε συζητήσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, που θα οδηγήσει στην σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με τον εμπορικό κύκλο κυρίως των εταιρειών του κλάδου υγείας του Ομίλου και στην ανακατάταξη της αποπληρωμής αυτών σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρουσιάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα και έχει αναπτυχθεί η ανάγκη αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού μέσα από σχετικά επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας και του Ομίλου. Να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ενδέχεται να μεταβληθεί το χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και οι σχετικές εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Επιπλέον εντός της προηγούμενης χρήσεως, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εκκαθάριση των υποβολών για τα έτη 2012 και 2013 ο οποίος είναι προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση του clawback, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στον συμψηφισμό υποχρεώσεων του από από τα εν λόγω έτη αποστέλλοντας στο σύνολο των παρόχων τις Ετήσιες Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντων Φόρων. Σημειώνεται ότι ο συμψηφισμός διενεργήθηκε χωρίς προγενέστερα να έχει ζητηθεί από τους παρόχους η έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων και να έχει κοινοποηθεί η απαραίτητη πρόταση συμψηφισμού. Επιπλέον, Οι κλινικές του Ομίλου και οι λοιπές κλινικές του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), επέδωσαν στον ΕΟΠΥΥ την 13/3/2015 εξώδικη διαμαρτυρία για το εν λόγω θέμα ζητώντας τον σεβασμό των εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων και την άμεση απόσυρση των σχετικών φορολογικών βεβαιώσεων.

Αναγνωρίζοντας ότι οι εγχώριες δυσκολίες ενδέχεται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση του κύριου κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η Διοίκησή του έχει επανασχεδιάσει την επιχειρηματική της ατζέντα με τη συνειδητοποιημένη στροφή σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλεπάλληλες επαφές με στελέχη του ιατρικού χώρου του εξωτερικού που στόχο έχουν την επέκταση του Ομίλου σε αγορές της μέσης ανατολής, εκμεταλλευόμενος τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει (εμπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και καινοτομία σε ζητήματα υγείας), τόσο μέσω αυτόνομης επιχειρηματικής παρουσίας όσο και μέσα από συμπράξεις με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς των συγκεκριμένων χωρών.

Πέρα των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου προτίθεται να προβεί σε μια σειρά πρόσθετων ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

1) Την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/3/2015 ποσού € 32.340. Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του υφιστάμενου τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής της προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.

2) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου, με σκοπό α) την αναλογική μετακύλιση του κουρέματος των παλαιών απαιτήσεων από ασφαλιστικούς φορείς και β) την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών του απαιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα είσπραξης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

3) Τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, με κεντρική διαπραγμάτευση βασικών συμβάσεων και τον περιορισμό των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών με σκοπό την περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση των οργανικών αποτελεσμάτων.

4) Την κατά περίπτωση αποεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, στην περίπτωση που υπάρξουν συμφέρουσες επενδυτικές προτάσεις καθώς και την επανεξέταση διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση.

5) Στην υλοποίηση του ανεκτέλεστου έργου υπογεγραμμένων συμβάσεων, της θυγατρικής εταιρεία SONAK A.E.B.E., μέσα στα επόμενα 3 έτη με αποτέλεσμα τη συνέχιση συνεισφοράς υψηλών πωλήσεων και ρευστότητας στον Όμιλο.

6) Την επέκταση των δραστηριοτήτων του τομέα υγείας σε νέες αγορές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ευμετάβλητο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αναθεωρεί και να προσαρμόζει την επιχειρησιακή του στρατηγική στα υπό εξέλιξη δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, βασικός άξονας της στρατηγικής της αποτελεί η επέκταση των δραστηριότητας στις εκτός Ελλάδος αγορές και κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, η ΑΧΟΝ αναφέρει τα αποτελέσματα τριμήνου:

Τα βασικότερα ενοποιημένα και εταιρικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου που έληξε την 31/3/2015 έχουν ως ακολούθως:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (μετά απο την επίδραση rebate & clawback) διαμορφώθηκε στα € 32.055 χιλ. έναντι € 49.286 χιλ. κατά την συγκριτική περίοδο. Συγκεκριμένα:
(α) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου υγείας παρουσίασαν μείωση κατά (30,4) % ήτοι κατά ποσό € (13.677). H πτώση του κύκλου εργασιών του τομέα υγείας, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική θετική επίδραση που είχαν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού στα αποτελέσματα της συγκρίσιμης περιόδου.

(β) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου χρηματοοικονομικών συναλλαγών παρουσίασαν κάμψη της τάξης του (28,2) %, ήτοι κατά € (57), λόγω της συνεχιζόμενης διατήρησης σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του όγκου των χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και των τιμών των μετοχικών αξιών, των χρηματιστηριακών δεικτών της αγοράς αξιών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(γ) Οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου πληροφορικής, τεχνολογίας και ειδικών εφαρμογών, παρουσίασαν κάμψη πωλήσεων της τάξης του (84,0) %, ήτοι κατά € (3.497), γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη υλοποίηση, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, του ανεκτέλεστου μέρους των υπό εκτέλεση έργων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (προ της επίδρασης για clawback & rebate) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν σε ποσό € 8.473 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση έναντι της συγκριτικής περιόδου κατά την οποία είχαν ανέλθει σε € 23.606 χιλ.. Η μείωση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων αποδίδεται κυρίως στην μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31/3/2015, έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από έξοδα ύψους € 8.493 χιλ., που αφορούν την απόφαση της Διοίκησης του Ομίλου να προχωρήσεις στην αναγνώριση μέρους μόνο των σχετικών δουλευμένων εσόδων (πωλήσεων) του κλάδου υγείας προς τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις για την εφαρμογή rebate & clawback και στο πλαίσιο τήρησης της αρχής της συντηρητικότητας κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v