Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Πούλησε τη θυγατρική Venman έναντι 100 χιλ. ευρώ

Η εισηγμένη προχώρησε σε μεταβίβαση του 67% της Venman σε έναν εκ των μετόχων της εταιρίας, έναντι συνολικού τιμήματος 100 χιλιάδων ευρώ.

Mevaco: Πούλησε τη θυγατρική Venman έναντι 100 χιλ. ευρώ

Η Mevaco γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιαρθρώσεως των συμμετοχών της, ενόψει ιδίως της πτωτικής πορείας του κύκλου εργασιών της θυγατρικής της εταιρείας «VENMAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και της συνεχιζόμενης εμφάνισης ζημιογόνων αποτελεσμάτων, λόγω της παρατεταμένης κρίσης και ύφεσης και ιδιαίτερα στον οικοδομικό κλάδο από τον οποίο εξαρτώνται εντόνως οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων, και με στόχο:

α) την επικέντρωση στα κύρια και βασικά αντικείμενα της δραστηριότητάς της και την απεμπλοκή της από κλάδους ζημιογόνου δραστηριότητας,

β) την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και επένδυση των κεφαλαίων που θ' αντληθούν, και

γ) την περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού της προσανατολισμού,

επώλησε και μεταβίβασε την 12η Νοεμβρίου 2015, κατόπιν λήψεως και των αναγκαίων εγκρίσεων, το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην παραπάνω θυγατρική της ήτοι 120.600 κοινές ονομαστικές μετοχές (ποσοστό 67% του μετοχικού κεφαλαίου της «VENMAN Α.Β.Ε.Ε.»), προς τον εκ των μετόχων της εν λόγω εταιρείας κ. Ιορδάνη Κιοπελή έναντι του συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω θυγατρική αποτελούσε την μοναδική θυγατρική εταιρεία που ενσωματωνόταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2015 ο κύκλος εργασιών της αντιπροσώπευε ποσοστό 18,5% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών .

Συνεπεία της εν λόγω συναλλαγής τα αποτελέσματα της Εταιρείας της τρέχουσας χρήσης 2015 θα επιβαρυνθούν με το ποσό των € 390 χιλιάδων περίπου και η συνακόλουθη επουσιώδης επιβάρυνση για τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας θα ανέλθει σε € 277 χιλιάδες περίπου (ποσοστό 1% περίπου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v