Π. Πετρόπουλος: Στα 600 χιλ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €1,2εκ έναντι €1,9εκ το 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,6εκ έναντι €1,4εκ.

Π. Πετρόπουλος: Στα 600 χιλ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Οι πωλήσεις του Ομίλου της Πετρόπουλος αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε €80,2εκ (€66,4εκ. το 2014).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αγορές που υπηρετεί ο Όμιλος εξελίχθηκαν καλύτερα από ότι είχε υπολογισθεί, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι πωλήσεις περισσότερο από τις προϋπολογισθείσες.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €5,3εκ έναντι €4,0εκ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 32,5%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €1,2εκ έναντι €1,9εκ το 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε €0,6εκ έναντι €1,4εκ.

Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί εκτάκτως με το ποσό τoυ €1.820.000 από τα οποία το ποσό του €1.156.000 είναι πρόσθετος ΦΠΑ, που επιβλήθηκε στην Εταιρία κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2012 και το ποσό των €664.000 είναι ζημίες από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακίνητων του Ομίλου.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα €22,7εκ ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 56% και ανήλθε στα €4,1εκ από €9,4εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 40% από 13,3 εκ. το 2014 σε 18,6 εκ. στις 31.12.2015.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €30,8εκ από €32,1εκ το 2014.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα €4,8εκ από €2,6εκ το 2014.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2015 ήταν 60,5% έναντι 55,4% της 31.12.2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή κεφαλαίου 0,10 ευρώ για τη Χρήση 2015

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v