Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 17/3 η ΓΣ για την απόσχιση κλάδου

Την απόσχιση κλάδου και την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Γ.Ε. Δημητρίου.

Γ.Ε. Δημητρίου: Στις 17/3 η ΓΣ για την απόσχιση κλάδου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Γ.Ε. Δημητρίου την 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της Εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1) Έγκριση της αποσχίσεως του κλάδου εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας και εισφορά του στην νεοϊδρυθείσα από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972,

2) Έγκριση της καταρτισθείσας λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.12.2016, καθώς και της έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου από τους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920,

3) Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει το συμβόλαιο απόσχισης,

4) Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ..

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε: ΑΆ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 28.03.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε ΒΆ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10.04.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v