Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Στις 8 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 420.000 ευρώ, η μη διανομή μερίσματος και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Mevaco.

Mevaco: Στις 8 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στις 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ – έξοδος 5ΑΑττικής Οδού), θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Mevaco. 

Στη συνέλευση οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή τρίτη (23η) εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και λήψη αποφάσεως περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.  

Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.    

Θέμα 8ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και την διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 420.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ (από 0,95 Ευρώ σε 0,99 Ευρώ).

Θέμα 11ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 420.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ (από 0,99 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ) και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 12ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 13ο: Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων  εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 14ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 22α Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v