Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Πρόταση εξαγοράς ομολογιών 150 εκατ. ευρώ

Η πρόταση αφορά τίτλους που λήγουν το 2019 και φέρουν τοκομερίδιο 5,5%. Ως την 1η Φεβρουαρίου ισχύει η πρόταση προς τους κατόχους.

ΔΕΗ: Πρόταση εξαγοράς ομολογιών 150 εκατ. ευρώ

Την πρόταση για εξαγορά ομολογιών ύψους 150 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η κίνηση, που έχει στόχο την καλύτερη διαχείριση παθητικού, προβλέπει την πληρωμή έναντι μετρητών τίτλων που λήγουν το 2019 και φέρουν τοκομερίδιο 5,5%. Η τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και ο συντελεστής αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις Ομολογίες θα γνωστοποιηθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας την 1η Φεβρουαρίου. 

Η ανακοίνωση: 

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔEH Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την εφαρμοστική απόφαση 1/434/03.07.2007 της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Κανονισμό (EΕ) 596/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055, ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc («Προσφέρων») ανακοίνωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών («Πρόταση Εξαγοράς») μέχρι του ποσού των €150.000.000 των Ομολογιών συνολικού ποσού εκδόσεως € 500.000.000 με τοκομερίδιο 5.5% και λήξη το 2019 («Ομολογίες») από τους κατόχους των Ομολογιών («Ομολογιούχοι»), σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο πληροφοριακό δελτίο Πρότασης Εξαγοράς με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2018 και υπόκειται στους όρους και τους περιορισμούς που περιέχονται σε αυτό.

Η Πρόταση Εξαγοράς θα λήξει στις 4:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου, στη 1 Φεβρουαρίου 2018 («Ημερομηνία Λήξης»), εκτός αν παραταθεί ή διαφορετικά τερματισθεί από τον Προσφέροντα.

Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης παθητικού της Public Power Corporation Finance plc. Ο Προσφέρων δεν αναμένει επί του παρόντος, ως μέρος αυτής της στρατηγικής, να ασκήσει το δικαίωμά του να προβεί σε προαιρετική εξόφληση των Ομολογιών.

Η Public Power Corporation Finance plc θα ανακοινώσει την τιμή αγοράς, το ποσό αποδοχής και τον συντελεστή αναλογικής κατανομής, εάν υπάρχει, για τις Ομολογίες κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Λήξης.

Η πληρωμή προς τους Ομολογιούχους της τιμής αγοράς θα γίνει την ημερομηνία διακανονισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v