Ίλυδα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2018.

Ίλυδα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017

Η Ίλυδα ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018 το οποίο έχει ως εξής:

-Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2017, που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ : 27 Απριλίου 2018.

-Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 28 Ιουνίου 2018.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος ή καταβολή άλλης χρηματικής διανομής για την χρήση 2017.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v