Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΔ: Στις 22/6 η ΓΣ για κοινό ομολογιακό δάνειο 4 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 4 εκατ. ευρώ καλούνται να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Γ.Ε. Δημητρίου, κατά την τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου.

ΓΕΔ: Στις 22/6 η ΓΣ για κοινό ομολογιακό δάνειο 4 εκατ. ευρώ

Την Παρασκευή 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Γ.Ε. Δημητρίου.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017,

3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής τους,

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017,

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις, 6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,

7) Παροχή ειδικής άδειας στην Εταιρεία κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, για την έγκριση των εγγυήσεων που έχει παράσχει η Εταιρεία υπέρ θυγατρικών της εταιρειών, με τις οποίες υπόκειται σε ενοποίηση,

8) Έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000 €), και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου,

9) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v