Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Καθαρό μέρισμα 0,022 ευρώ ανά μετοχή για το 2017

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 05/09/2018 (record date). Από τις 04/09/2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος), οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2017.

Κυριακούλης: Καθαρό μέρισμα 0,022 ευρώ ανά μετοχή για το 2017

Η  εταιρία Κυριακούλης ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουλίου 2018 αποφάσισε με απαρτία 73,22% (ήτοι 5.561.110 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) τη διανομή μερίσματος ποσού 0,02633 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσεως 2017 και τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 15% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,02238 € ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 05/09/2018 (record date). Από τις 04/09/2018 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος), οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2017.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2017 θα ξεκινήσει την 10/9/2018 από την πληρώτρια τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο ΣAT , για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.

3. Με κατάθεση στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

4. Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη μερίσματος από την 14/9/2018 μέσω των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για τις περιπτώσεις 2 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης μερίσματος αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v