Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: «Πράσινο φως» για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή €0,04 /μετοχή

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή σε μετρητά 0,04 ευρώ, ενώ εξέλεξαν και τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κλουκίνας-Λάππας: «Πράσινο φως» για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή €0,04 /μετοχή

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,6 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,26 ευρώ από 0,3 ευρώ προηγουμένως και επιστροφή των 0,04 ευρώ σε μετρητά στους μετόχους για κάθε μετοχή τους, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας κατά την τακτική γενική συνέλευσή τους που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 21 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 31.532.187 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 40.219.218 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,40 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και συνεπώς πληρούνταν τα ποσοστά απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που απαιτούνται από το νόμο.

Ειδικότερα, ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως και παμψηφεί από όλους τους παριστάμενους μετόχους:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018-31.12.2018), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187 κατά: - αποχή: -

2) Αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Περαιτέρω αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187 κατά: - αποχή: -

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187 κατά: - αποχή: -

4) Εγκρίθηκαν οι κάτωθι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ήτοι: προς α) τον κ. Ιωάννη Λάππα του Ηλία το ποσό των Ευρώ 80.000, β) τον κ. Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ το ποσό των Ευρώ 80.000, γ) την κα. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000, δ) την κα. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη το ποσό των Ευρώ 25.000, ε) τον κ. Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά το ποσό των Ευρώ 25.000, στ) τον κ. Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου το ποσό των Ευρώ 3.000, ζ) τον κ. Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου το ποσό των Ευρώ 3.000.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187 κατά: - αποχή: -

5) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» (ΑΜ/ΕΛΤΕ 173), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη αμοιβή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187κατά: - αποχή: -

6) Εξελέγησαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία, αρχόμενη την 23.4.2019 και λήγουσα την 22.4.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας της, τα κάτωθι πρόσωπα, ήτοι:

(α) ο Ιωάννης Λάππας του Ηλία, μη ανεξάρτητο μέλος, (β) ο Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, μη ανεξάρτητο μέλος, (γ) η Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, μη ανεξάρτητο μέλος, (δ) η Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, μη ανεξάρτητο μέλος, (ε) ο Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, μη ανεξάρτητο μέλος, στ) ο Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μέλος και (ζ) ο Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, ανεξάρτητο μέλος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187 κατά: - αποχή: -

7) Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών του ευρώ (1.608.768,72 Ευρώ), με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,04 Ευρώ (από 0,30 ευρώ σε 0,26 ευρώ), και η επιστροφή με καταβολή σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας του αντίστοιχου ποσού κατά των αριθμό των μετοχών εκάστου εξ αυτών. Ακολούθως αποφασίσθηκε η τροποποίηση του  άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος, αποφασίσθηκε η παροχή πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο και το δικαίωμα όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διατυπώσεις για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 31.532.187
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 78,40 %
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 31.532.187
Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.532.187 κατά: - αποχή: -

Δεν υπήρξε κάποια άλλη ανακοίνωση ή άλλο θέμα προς συζήτηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v