Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Μείωση και αύξηση κεφαλαίου στη ΓΣ της 28ης/6

Οι μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθερίου Μουζάκη, καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μουζάκης: Μείωση και αύξηση κεφαλαίου στη ΓΣ της 28ης/6

Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου καλούνται οι μέτοχοι της Μουζάκης και οι εκτελεστές της διαθήκης του Ελευθερίου Μουζάκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2018 ( 1/1 – 31/12/2018).

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έτος 2018 και προέγκριση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18 .

5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

7. Έγκριση εκλογής ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνος Λαδά του Παύλου. .

8. Έγκριση εκλογής νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας, άρθρα 23-29 ν.4548/2018.

10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου.

11. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησης του σε ενιαίο κείμενο.

12. Ονομαστικοποίηση των Μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το αρθρο 184 του ν. 4548/2018.

13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v