Κλ. Ναυπάκτου: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές και τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Κλ. Ναυπάκτου.

Κλ. Ναυπάκτου: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της Κλ. Ναυπάκτου στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των με-τόχων.

Παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 75,47% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.686.982 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως:

Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ε-νοποιημένες για τη χρήση 2018, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοι-κητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2018 (περίοδος 1/1-31/12/2018). Επίσης ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 31/12/2018) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.

Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία «MPI HELLAS S.A.» και ο ορισμός του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Μιχαήλ Αγγελικής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφότεροι μέλη της MPI HELLAS S.A. και όρισε σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟ-ΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, την αμοιβή της «MPI HELLAS S.A.» για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημέ-νων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.

Θέμα τέταρτο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές, για την οποία θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 184 του ν.4548/2018 και της παραγράφου 5.3.7. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας». Για την καταγραφή των δικαιούχων δεν θα αναγγελθούν από τους δικαιού-χους τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 184 του ν.4548/2018 θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε γενι-κή συνέλευση, όπως ρυθμίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα βάσει ενημέρωσης που θα λάβει η εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Θέμα πέμπτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση, κα-τάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων των άρθρων του για την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του ν.4548/2018. Το νέο εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση καταστατικό της εταιρείας είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα έκτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 111 του ν.4548/2018. H διάρκεια ισχύος της Πολιτικής Αποδοχών θα είναι τέσσε-ρα (4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών τέθηκε υπόψιν των μετόχων της εταιρείας και έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2018 (από 01/01/2018 έως 21/12/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 21.175,50 ευρώ.

Θέμα όγδοο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέ-χρι του συνολικού ποσού των 70.000 ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα ένατο: Εξελέγη ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποτελούμενο από τα παρα-κάτω μέλη, ήτοι:
1) Bασίλειος Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
2) Δημήτριος Πολύχρονο του Γεωργίου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
3) Αναστάσιος Πολύχρονο του Χρήστου, επιχειρηματία, ως εκτελεστικό μέλος
4) Δημήτριος Λεβαντή του Αθανασίου, οικονομολόγο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5) Αθανάσιος Σκαμαγκούλη του Γεωργίου, δικηγόρο, ως μη εκτελεστικό μέλος
6) Ιωάννης Κιζλαρίδη του Χρήστου, μηχανικό κλωστοϋφαντουργό, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
7) Παναγιώτης Παυλόπουλο του Κωνσταντίνου, τραπεζικό, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε εξαετής, αρχομένη από την εκλογή του και λήγουσα την 11/07/2025, μπορεί να παραταθεί όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλ-θει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν.4548/2018, ήτοι το αργότερο μέχρι την 30/9/2025.

Θέμα δέκατο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. Η Επιτροπή Ελέγχου αποφασίστηκε ομόφωνα να είναι τριμελής αποτελούμενη από μέ-λη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είτε εξ ολοκλήρου είτε στην πλειονότητά τους θα είναι ανεξάρ-τητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Τα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπως και ο Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής. Για την πλήρωση των θέσεων της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 εξε-λέγησαν παμψηφεί οι

1) Παναγιώτης Παυλόπουλος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τραπεζικό στέλεχος, πτυχιού-χος του τμήματος Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στα Πληροφο-ριακά Συστήματα,

2) Δημήτριος Λεβαντής, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, ο οποίος έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος επί πολλά έτη σε πολυεθνικές εταιρείες και έχει διατελέσει υπεύθυνος των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας για περισσότερα από είκοσι έτη έχοντας βαθιά γνώση του εσωτερικού ελέγχου και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και

3) Ιωάννης Κιζλαρίδης, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, με άριστη γνώση της εσωτερικής διάρθρωσης και της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας της εταιρεί-ας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας και των κανόνων της ελεγκτικής.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε παμψηφεί ο κ.Παναγιώτης Παυλόπουλος του Κωνσταντίνου, η δε θητεία της ως άνω τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύο-ντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα εντέκατο: H Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης για συμψηφισμό του τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού υπέρ το άρτιον με συσσωρευμένες ζημίες πα-ρελθουσών χρήσεων επιφυλασσόμενη να το επανεξετάσει σε εύθετο χρόνο.

Θέμα δωδέκατο: Η Γενική Συνέλευσης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο αυτής ότι εντός του Ιουνίου 2019, η Εταιρεία έλαβε γνώση για την επιλεξιμότητα της επένδυσης της από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Πλαίσιο Δράσης 4,2,2 και είναι εν δυνάμει δικαιούχος δημόσιας ενίσχυσης. Η Διοίκηση μελετάει τη βιωσιμότητα της επένδυσης και τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες και θα αποφασίσει εντός του έτους ενημερώνοντας παράλληλα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v