Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Πανγαία: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο τίμημα της Invel

H Invel στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι, προτίθεται να προσφέρει το ποσό των 4,88 ευρώ τοις μετρητοίς ανά Μετοχή.

Εθνική Πανγαία: Δίκαιο και εύλογο το προσφερόμενο τίμημα της Invel

"Δίκαιο και εύλογο" χαρακτηρίζει το προσφερόμενο τίμημα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Πανγαία αναφορικά με την υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση της εταιρείας INVEL REAL ESTATE (NETHERLANDS) II B.V.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ, "Ο Προτείνων στο Πληροφοριακό Δελτίο έχει δηλώσει ότι, προτίθεται να προσφέρει το ποσό των 4,88 ευρώ τοις μετρητοίς ανά Μετοχή (το Προσφερόμενο Τίμημα), για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, το Προσφερόμενο Τίμημα ισούται με το μέγιστο των παρακάτω τιμών:

α) της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής (ΜΣΧΤ) των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της 23.05.2019, ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση, η οποία ανέρχεται σε 4,88 ευρώ,

β) της ανώτατης τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 23η Μαΐου 2019, η οποία ισούται με την τιμή των €4,684 που κατέβαλαν τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα για την αγορά των 83.438.113 Μετοχών γ) της τιμής που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή, δεδομένου ότι συνέτρεξε η προϋπόθεση της παραγράφου 6(β), εδάφια α και β του άρθρου 9 του Νόμου, η οποία ανέρχεται σε 4,80 ευρώ ανά Μετοχή".

*Ολόκληρη η Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ της Εθνικής Πανγαία, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v