Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στις 6/9 η αποκοπή δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου

Από 13 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή με μετρητά στους μετόχους της AS Company

AS Company: Στις 6/9 η αποκοπή δικαιώματος στην επιστροφή κεφαλαίου

Από τις 6 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της AS Company θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,49 € ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 € ανά μετοχή.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21ης Ιουνίου 2019, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 918.821,40 € και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί κεφαλαίου.

Η μείωση του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας κατά 0,07 € ανά μετοχή, που διαμορφώνεται έτσι, από 0,56 € σε 0,49 €, με την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,07 € ανά μετοχή. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 6.431.749,80 €, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,49 € η καθεμία.

Την 24.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 77591/24.07.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της 31.07.2019 για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,07 € ανά μετοχή, καθώς και για τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με το ημερολόγιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και δημοσιεύτηκε στο Χ.Α, από την 6.9.2019 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,49 € ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,07 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 09.09.2019 (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων –record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Παρασκευή, 13.09.2019 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.» σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., (τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑ και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., για τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.», για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους, με τη γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους σε οιοδήποτε κατάστημα της ως άνω πληρώτριας Τράπεζας (στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου). Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» θα είναι εφικτή για ένα έτος από την έναρξη καταβολής.

Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, Οδός Ιωνίας (τηλ.2310-572.000).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. µέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310-572.000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00. Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, ΤΚ 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210-35.22.085 και 210-35.22.284.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v