Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Στο €1,75 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €13,155 εκατομμύρια, πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

AS Company: Στο €1,75 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου AS Company διαμορφώθηκε στα €10,9 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 9,09% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η πτώση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στην επίδραση της μειωμένης ζήτησης στην Ελληνική αγορά, όπου οι χονδρικές πωλήσεις κατά το παραπάνω διάστημα παρουσίασαν μείωση 9,4%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,44 εκατομμύρια, έναντι € 2,61 εκατομμύρια στην αντίστοιχη περίοδο του 2018 σημειώνοντας μείωση 6,6%.

Η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων στη συνολική κερδοφορία, εν μέρει αντισταθμίσθηκε από την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και την αποδοτική διαχείριση των διαθεσίμων της εταιρίας.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €1,75 εκατ. έναντι € 1,89 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 7,59%.

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν βελτιωμένα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία.

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €13,155 εκατομμύρια, πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.

Στις 13.09.2019 η Εταιρία προέβη στην καταβολή της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου ύψους €0,9 εκατομμυρίων, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.06.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v