Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Πόσο επηρεάζεται από την πανδημία

Η εταιρεία, όπως και πέρυσι, θα προχωρήσει και φέτος σε επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Στα αξιοσημείωτα επίσης των λογιστικών της καταστάσεων συγκαταλέγεται και το θετικό καθαρό ταμείο 15,7 εκατ. ευρώ. Τι περιμένει φέτος.

AS Company: Πόσο επηρεάζεται από την πανδημία

Η AS Company δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 σημειώνοντας πωλήσεις 23,3 εκατ. ευρώ (έναντι 27 εκατ. το 2018) και καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. (έναντι 3,2 εκατ. ευρώ). Μάλιστα το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν χειρότερο αν η εισηγμένη δεν σημείωνε θετικές αποδόσεις στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο (χρηματοοικονομικά αποτελέσματα +666 χιλ. το 2019, έναντι -36 χιλ. το 2018). Η εταιρεία, όπως και πέρυσι, θα προχωρήσει και φέτος σε επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Στα αξιοσημείωτα επίσης των λογιστικών της καταστάσεων συγκαταλέγεται και το θετικό καθαρό ταμείο 15,7 εκατ. ευρώ, με τις τραπεζικές υποχρεώσεις να είναι 644 χιλ., τα διαθέσιμα 8,84 εκατ. και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 7,45 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρήση:

  • Πρώτον, το πρώτο δίμηνο ξεκίνησε με άνοδο κύκλου εργασιών κατά 15%, ωστόσο στη συνέχεια οι πωλήσεις υποχώρησαν δραστικά λόγω και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν με στόχο την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  • Δεύτερον, αναμένοντας ότι οι ειδικές συνθήκες του λιανικού εμπορίου θα επηρεάσουν τη λειτουργία της αγοράς καθ’ όλο το β’ τρίμηνο, η διοίκηση εκτιμά πως η αρνητική επίδραση θα κυμανθεί περίπου στο -30% σε ετήσια βάση, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη, εφ’ όσον η διάρκεια των έκτακτων μέτρων (κλειστά καταστήματα λιανικής) δεν υπερβεί τις δέκα εβδομάδες.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των διαθεσίμων της εταιρείας, η σημερινή επίδραση στο σύνολο του χαρτοφυλακίου κυμαίνεται γύρω στο -8%.

Η ανακοίνωση της AS Company

To 2019 τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς , διατηρώντας ωστόσο υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας «AS COMPANY CYPRUS LTD», με έδρα στην Κύπρο, η οποία διένυσε την τέταρτη χρήση της και της θυγατρικής «AS KIDS TOYS SRL» με έδρα στη Ρουμανία, η οποία δραστηριοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και το 2019 διένυσε την δεύτερη χρήση της.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 13,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση του 2018 και ανήλθε σε € 23,3 εκατ.. Οι μειωμένες πωλήσεις προέρχονται κυρίως από την Εταιρία και τις μειωμένες χοντρικές πωλήσεις στην Ελλάδα.

Για τον Όμιλο το ποσοστό μικτού κέρδους είναι βελτιωμένο 0,7 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,1% το 2019 από 47,4% την προηγούμενη περίοδο ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν μείωση 21,6%.

Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε € 4,185 εκατ. το 2019, έναντι € 4,493 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 6,9% ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,098 εκατ. το 2019 έναντι € 3,201 εκατ. το 2018 μειωμένα δηλαδή κατά 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση .

Το 2019, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε € 3,081 εκατ. έναντι € 5,106 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση -39,7%. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 16,300 εκατ., έναντι € 13,728 εκατ., της προηγούμενης χρήσης , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Ο Όμιλος εμφανίζει σχεδόν μηδενικό δανεισμό το 2019 έναντι € 0,097 εκατ. το 2018

Το 2019 η Εταιρία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 ανά μετοχή, συνολικού ύψους € 918.821,40.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,07 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού
κεφαλαίου εννιακόσιες € 918.821,40.

Με τις τρέχουσες συνθήκες λόγω COVID-19, την αβεβαιότητα και το νέο επιχειρηματικό  περιβάλλον που θα διαμορφωθεί με το πέρας της κρίσης, η AS Company έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη θωράκιση της ρευστότητας του Ομίλου και τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον ο Όμιλος για το 2020 θα στοχεύσει στη περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις τρείς χώρες που δραστηριοποιείται - Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία -, με την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων στις κύριες κατηγορίες παιχνιδιού που δραστηριοποιείται .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v