Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Αναβλήθηκε για τις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Attica Bank: Αναβλήθηκε για τις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι, κατόπιν του από 04- 06-2020 γραπτού αιτήματος προς τον Πρόεδρο της κατά την 04-06-2020 συγκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, του μετόχου με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», ο οποίος παρέστη στη συνέλευση εκπροσωπώντας 152.213.824 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε 33% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη, η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την 24η Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και θα διενεργηθεί με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην εξ αναβολής συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. με ημερομηνία καταγραφής την 30-05-2020, ήτοι την ημερομηνία καταγραφής της σημερινής συνέλευσης.

Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας όλων των μετόχων και για τη διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στην εξ αναβολής συνέλευση, εφαρμόζονται εκ νέου οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη διενέργειά της από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 05-05-2020 δημοσιευμένη Πρόσκληση της Γ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v