Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Στις 29/7 η ΓΣ για τη συμφωνία εξυγίανσης και τη μεταφορά έδρας

Την έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Βαράγκης.

Βαράγκης: Στις 29/7 η ΓΣ για τη συμφωνία εξυγίανσης και τη μεταφορά έδρας

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βαράγκης την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρίας, στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 2ο χλμ. Σχηματαρίου –Δηλεσίου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και μη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (περίοδος από 1.1 – 31.12.2019) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019

3. Υποβολή στην Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018

4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους

5. Έγκριση των από 31.12.2019 και 31.3.2020 συμβάσεων μερικής άφεσης χρέους μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου των συνδεδεμένων με την Εταιρία μερών «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.», «ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και Δημητρίου Βαράγκη

6. Έγκριση της από 1.6.2020 Συμφωνίας Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Εξυγίανσης, η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης

7. Διαχείριση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

8. Μεταφορά Έδρας της Εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας

9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v