Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δέλτα Τεχνική: Αποεπένδυσε από την «Αιολικό Πάρκο Κελλας»

Οι μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και, ως εκ τούτου, μετά από την ως άνω μεταβίβαση η Εταιρεία δεν έχει πλέον οιαδήποτε συμμετοχή στο ως άνω νομικό πρόσωπο.

Δέλτα Τεχνική: Αποεπένδυσε από την «Αιολικό Πάρκο Κελλας»

Η Διοίκηση της «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ανακοίνωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής της Εταιρείας (ποσοστού 10%), στην συνδεδεμένη εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΕ».

Η Εταιρεία προέβη στην μεταβίβαση αιτία πωλήσεως, εξακοσίων (600) κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΛΛΑΣ ΑΕ», στο πλαίσιο της ουσιαστικής εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της και εν γένει βελτιστοποίησης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ιδίως δε δοθέντος ότι η συγκεκριμένη ως άνω εταιρεία δεν απέφερε ουσιαστικά έσοδα στην Εταιρεία, λόγω της μη εισέτι υλοποίησης του έργου εγκατάστασης αιολικού σταθμού.

Οι ως άνω μεταβιβασθείσες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής και, ως εκ τούτου, μετά από την ως άνω μεταβίβαση η Εταιρεία δεν έχει πλέον οιαδήποτε συμμετοχή στο ως άνω νομικό πρόσωπο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v