Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιατρικό Αθηνών: Δάνεια 27,5 εκατ. ευρώ με εγγύηση Δημοσίου

Μέσα στον Σεπτέμβριο, η Ιατρικό έλαβε δύο δάνεια με κρατική εγγύηση ύψους 15 και 12,5 εκατ. ευρώ. Waiver από τράπεζες για το ομολογιακό 97,6 εκατ. ευρώ. Η πτώση πωλήσεων και EBITDA λόγω Covid-19.

Ιατρικό Αθηνών: Δάνεια 27,5 εκατ. ευρώ με εγγύηση Δημοσίου

Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου, αθροιστικού ύψους 27,5 εκατ. ευρώ, έλαβε μέσα στον Σεπτέμβριο η Ιατρικό Αθηνών, ενώ προηγήθηκε η έγγραφη συγκατάθεση για χρονική μετάθεση κατά ένα χρόνο στην αποπληρωμή ομολογιακού 97,6 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις α' εξαμήνου 2020, στις 1 και 24 Σεπτεμβρίου, η εισηγμένη έλαβε τα ποσά των 15 και 12,5 εκατ. ευρώ από τράπεζες, με χρήση του μηχανισμού κρατικής εγγυοδοσίας, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά της.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της Iατρικό Aθηνών, αναμένεται η έγκριση επιπρόσθετων ποσών δανειακών γραμμών εντός των επόμενων μηνών. Υπενθυμίζεται ότι η Ιατρικό έλαβε στις 10 Ιουνίου την έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτριών τραπεζών για χρονική μετάθεση κατά ένα χρόνο ( Ιούλιο 2021) στην αποπληρωμή του ανεξόφλητου υπολοίπου ομολογιακού δανείου 97,6 εκατ. ευρώ.

Το waiver δόθηκε με τροποποίηση ορισμένων όρων της δανειακής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του επιτοκίου. Το spread υποχώρησε από τις 5 Ιουλίου στο 3,25% και εφόσον τηρηθούν covenants, θα υποχωρήσει περαιτέρω. Με τη συμφωνία, ο όμιλος προπλήρωσε δόση Δεκεμβρίου 2020 ύψους 6 εκατ. ευρώ και στις 5 Ιουλίου 2021 θα πρέπει να αποπληρώσει το σύνολο του κεφαλαίου.

Ο όμιλος συνεχίζει να εμφανίζει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που υπερβαίνουν κατά 27,3 εκατ. ευρώ τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, ενώ στη μητρική το ποσό ανέρχεται σε 41,7 εκατ. ευρώ. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό 20,36 και 18 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, που αφορούν σε δανειακές υποχρεώσεις καταβλητέες εντός των επόμενων 12 μηνών.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, κατά το α' εξάμηνο, ανήλθε στα 90,25 εκατ. ευρώ έναντι 97,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας πτώση κατά 7,62%. Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά, σύμφωνα με την Iατρικό Aθηνών, στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, με κύρια επίπτωση την αναστολή πραγματοποίησης των τακτικών χειρουργείων.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν σημαντικά, διαμορφούμενα στα 8,55 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2019. Για το σύνολο της χρήσης, η διοίκηση της Ιατρικό εκτιμά ότι είναι δυνατόν τα EBITDA να πλησιάσουν τα επίπεδα του 2019, εφόσον δεν επιδεινωθούν οι συνθήκες με την Covid-19. Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 278 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 8,22 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v