Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT: Διάθεση πληροφοριακού σημειώματος

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2020 και σε συνέχεια της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRAKAT», προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018 (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Η αντιστοιχία συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα και χορηγήθηκαν συνολικά 3.047.715 Δικαιώματα στους δικαιούχους.

Ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν με βάση το πρόγραμμα ανέρχεται στο 10% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι σε 3.047.715 μετοχές με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή.

Τα Δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν τμηματικώς και οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 01.10.2020 και της 31.12.2021.

Η Προθεσμία της καταβολής του τιμήματος της άσκησης των Δικαιωμάτων του Προγράμματος ξεκίνησε την 1.10.2020 και λήγει την 31.12.2021.

Η Εταιρεία, σε συνέχεια των από 16.04.2020 και 13.11.2020 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος, ως εξής:

  • Κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως και την 10.11.2020, πέντε  στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση ποσοστού 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως το σχετικό ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.
  • Συνολικά καλύφθηκαν 1.523.857 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και τιμή διάθεσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή.
  • Το ποσοστό των Δικαιωμάτων που έχει ασκηθεί μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 5% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου.
  • Η καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρων μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε €457.157,10.
  • Την 25.11.2020 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών /Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής α) το από 20.03.2020 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύµφωνα µε το οποίο εξουσιοδοτήθηκε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να θεσπίσει διετές πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. (Κ.Α.Κ. 2392985) και β) το από 15-04-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει του οποίου θεσπίστηκε το Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (Κ.Α.Κ. 2393160).
  • Την 07.12.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών /Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής το από 30-11-2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει του οποίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό Ευρώ 457.157,10 με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.523.857 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 (Κ.Α.Κ. 2409104)
  • Την 07.12.2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Διεύθυνσης Εταιρειών /Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής το από 30.11.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η από 30.11.2020 έκθεση του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Ιωάννη Παπουτσή (ΑΕ ΣΟΕΛ 14361) της εταιρείας ορκωτών λογιστών με την επωνυμία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 457.157,10 (Κ.Α.Κ. 2409104).
  • Κατόπιν της ως άνω αυξήσεώς του, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 9.600.303,90 διαιρούμενο σε 32.001.013 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία.
  • Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι νέες μετοχές να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v