Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση έως 3,04 εκατ. ευρώ

Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης.

Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση έως 3,04 εκατ. ευρώ

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε., ανακοινώνει ότι: Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 29.11.2019, δια της οποίας στο πλαίσιο εναρμόνισης των διατάξεων του Καταστατικού με τον Ν. 4548/2018 χορηγήθηκε η κατ άρθρο 24 §2 του Ν. 4548/2018 εξουσία αυτής προς το Δ.Σ. για μερική ή ολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του τριπλάσιου ποσού του υφιστάμενου (και καταβεβλημένου) στις 29.11.2019 μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανερχόμενου σε ευρώ 457.200, το Δ.Σ. της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 18.12.2020 αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

1) Την έγκριση Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3016/2002, των παραγράφων 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 σχετικά με προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

2) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 457.200 ευρώ με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 3.048.000 ευρώ, με την έκδοση έως 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών (εφεξής «Νέες Μετοχές») ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης δυο ευρώ (2,00 ευρώ) ανά μετοχή (εφεξής «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

3) Οι Νέες Μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2020 – 31.12.2020) και εφεξής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

4) Δικαίωμα Προτίμησης: Το ποσό των 3.048.000 ευρώ να καλυφθεί με μετρητά με δικαίωμα προτίμησης για όλους τους υφιστάμενους μετόχους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση έχουν i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων της εταιρίας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”)., μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής στους έχοντας ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν και το Διοικητικό Συμβούλιο με μεταγενέστερη απόφασή του καθορίσει: (i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτερου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, (ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και (iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.

Σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του , σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018, θα διαθέσει αυτές κατ ελεύθερη κρίση σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης) και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη.

5) Η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

6) Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

7) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, και την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

* Η έκθεση του ΔΣ για την ΑΜΚ της Τζιρακιάν, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v