Πειραιώς: Στο 5,21% η έμμεση συμμετοχή της Helikon Investments

Η Helikon Investments Limited κατέχει έμμεσα 65.217.391 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

Πειραιώς: Στο 5,21% η έμμεση συμμετοχή της Helikon Investments

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 08.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έμμεσα η εταιρεία Helikon Investments Limited (μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV) και ενσωματώνονται σε μετοχές υπερέβη στις 07.05.2021 το ελάχιστο όριο του 5%.

Η εν λόγω εταιρεία κατέχει έμμεσα 65.217.391 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,216% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010.

Επιπλέον, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 10.05.2021
ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι από την 07.05.2021 o κ. John A. Paulson κατέχει έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας Paulson & Co. Inc., 232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010.

Παράλληλα,  η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («η Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν της από 10.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης, ότι από την 07.05.2021 η «Paulson & Co. Inc.» κατέχει έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 232.758.919 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v