Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL Capital: Η Νικολέττα Παναγιωτοπούλου εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ

Η εκλογή της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 15η Νοεμβρίου 2022.

CNL Capital: Η Νικολέττα Παναγιωτοπούλου εξελέγη νέο μέλος στο ΔΣ

Η «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε» ανακοίνωσε ότι o κ. Μάρκος Δράκος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπέβαλε στις 15 Ιουνίου 2021 και με άμεση ισχύ την παραίτηση του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα να επιτευχθεί η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Εν συνεχεία, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την εκλογή της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Μάρκου Δράκου.

Η εκλογή της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 15η Νοεμβρίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα ότι το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, πληροί τις προϋποθέσεις και κριτήρια καταλληλότητας για την εκλογή της ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η εκλογή της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναμένεται να ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε να οριστεί ως νέος Αντιπρόεδρός του Δ.Σ. το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του κ. Αλέξανδρος Μπένος με σκοπό τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το άρθρο 8 του Ν. 4706/2020, καθώς ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εξακολουθεί να είναι εκτελεστικό μέλος του, και να αναπροσαρμοστούν τα μη εκτελεστικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κατά τρόπο ώστε να συνάδουνε με αυτά του Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 15η Νοεμβρίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Παναγιώτης Λέκκας του Ιωάννη - Πρόεδρος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

2) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου - Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

3) Νικόλαος Χλωρός του Γεωργίου - Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5) Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα η εκπροσώπηση της Εταιρείας να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την από 15.11.2017 απόφασή του. Επιπλέον, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 15 Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και των εκεί αναφερόμενων νόμων, τον ορισμό της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Μάρκου Δράκου.

Ο ορισμός της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας της, που ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι έως την 15η Νοεμβρίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα ότι το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας για τον ορισμό της ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Αλέξανδρος Μπένος και Ευθύμιος Τσοκάνης, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως αυτά είχαν εκλεγεί, δυνάμει της από 21.04.2021, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με συνέπεια η Επιτροπή να συμμορφώνεται ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις, έχουν ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2) Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κατά τη συνεδρίασή της Επιτροπής Ελέγχου στις 16 Ιουνίου 2021, ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Μπένος, αφού διακριβώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου - Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2) Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου - Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Τέλος, κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 15 Ιουνίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου, τον ορισμό της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, που αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Μάρκου Δράκου.

Ο ορισμός της κ. Νικολέττας Παναγιωτοπούλου ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας της, που ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι έως την 15η Νοεμβρίου 2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα ότι το νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, κ. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου, πληροί τις προϋποθέσεις και κριτήρια καταλληλότητας για τον ορισμό της ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020. Υπενθυμίζεται ότι, τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Αλέξανδρος Μπένος και Ευθύμιος Τσοκάνης, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παραμένουν μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ως αυτά είχαν εκλεγεί, δυνάμει της από 21.04.2021, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ως εκ τούτου, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, με συνέπεια η Επιτροπή να συμμορφώνεται ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις, έχουν ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

2) Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

3) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κατά τη συνεδρίασή της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων στις 16 Ιουνίου 2021, ορίστηκε ως Πρόεδρος της Επιτροπής το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Αλέξανδρος Μπένος, αφού διακριβώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής, κατ' άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ως εκ τούτου η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Αλέξανδρος Μπένος του Βασιλείου - Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

2) Ευθύμιος Τσοκάνης του Αντωνίου - Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

3) Νικολέττα Παναγιωτοπούλου του Πάνου - Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας: Νικολέττα Παναγιωτοπούλου

Η κ. Νικολέττα Παναγιωτοπούλου έχει 40 χρόνια εμπειρίας ως επαγγελματίας στον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, αρχικά στην BOA Greece, με σύντομο χρονικό διάστημα ως στέλεχος εταιρικών χρηματοδοτήσεων στην ίδια τράπεζα. Το 1988, εντάχθηκε στο Γραφείο Αντιπροσωπείας της Credit Agricole CIB (πρώην Banque Indosuez) ως Αναπληρωτής Αντιπρόσωπος και το 2007 ορίστηκε Επικεφαλής του γραφείου Αντιπροσωπείας της Crédit Agricole CIB Ελλάδα στο τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, μια θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc Economics από το University College London, (First Class Honours) και MBA από το London Business School, ως ιδρυτικό μέλος και πρώτη Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αποφοίτων. Είναι μέλος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της οποίας ο ρόλος είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων για τους Έλληνες αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v