Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δάιος Πλαστικά: Ο Απ. Χρυσοστομίδης νέο μέλος στο ΔΣ

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Δάιος Πλαστικά: Ο Απ. Χρυσοστομίδης νέο μέλος στο ΔΣ

H Εταιρία Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., γνωστοποιεί, ότι κατόπιν της από 08.07.2021 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κου Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και στην Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε σε αντικατάσταση του στη συνεδρίαση του την 09.07.2021 τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), κατόπιν της διαπίστωσης της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και καταλληλότητας σύφμωνα με τα άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας.

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης είναι Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο KLEEMANN HELLAS ABEE. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως Υπεύθυνος Λογιστηρίων Ανωνύμων Εταιριών του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων (Δέλτα Α.Ε., Dimon A.E.) το 1990, ενώ από το 2000 έως το 2001 διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της CREAM LINE A.E. (Όμιλος CHIPITA) με δράση, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Έλαβε πτυχίο οικονομικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος MBA με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 2001 έως το 2011 εργάστηκε ως Χρηματοοικονομικός Ελεγκτής του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE – Μηχανολογικές κατασκευές με πεδίο δράσης τη χρηματοοικονομική ανάλυση, κοστολόγηση και επίβλεψη του Ομίλου, την εκπόνηση Προϋπολογισμών και Επιχειρηματικών σχεδίων, τη συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και οικονομικών εκθέσεων (μητρικής και ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη συμμετοχή στα συμβούλια του ανώτατου management. Από το 2011 ενεργεί ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του ως άνω Ομίλου.

Από το 2020 έως το 2021, ο Απόστολος Χρυσοστομίδης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εβροφάρμα, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της INTERLIFE.

Ο κ. Χρυσοστομίδης, έχει αποκτήσει σημαντική και πολυετή εμπειρία τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας όσο και στην πρακτική άσκηση της ελεγκτικής-λογιστικής, έχοντας σημαντική γνώση των ΔΛΠ, συμμετέχοντας ενεργά αρχικά στη διαδικασία σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον ετήσιο τακτικό έλεγχο αυτών από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, και έπειτα διενεργώντας ο ίδιος ελέγχους και εκφράζοντας γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων ως εσωτερικός ελεγκτής και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, είναι κάτοχος πιστοποιήσεων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελεγκτικών Προτύπων (Certified Fraud Examiner – CFE, Diploma in I.F.R.S., Diploma in Auditing & Internal Review, COSO ERM Certification, COSO Internal Control Integrated framework Certification).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026, ως ακολούθως:

1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, Εκτελεστικό Μέλος .

3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

4) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών - τον κο Αστέριο Δάιο – και ως Αντιπρόεδρο, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών – τον κο. Γεώργιο Φλωρίδη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, ήτοι την 09.07.2021 σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όρισε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαιώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης

(α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3016/2002 καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη με τον ορισμό του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν των ανωτέρω και του ορισμού του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι με την νέα της σύνθεση η Επιτροπή Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά, καθώς στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης, καθώς ο κ. Χρυσοστομίδης μεταξύ άλλων, διαθέτει σημαντική γνώση της ελεγκτικής – λογιστικής (ΔΛΠ), ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε λοιπές εταιρείες (εισηγμένες και μη) και ο κος. Χρήστος Πετρίδης, μεταξύ άλλων, συντάσσει και υπογράφει οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα..

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 09.07.2021, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ.1 περ. ε) του ν. 4449/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

Η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία του συνεχίζεται από το διορισμό τους την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v