Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Στα €129,8 εκατ. οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες €7,6 εκ. έναντι €57,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

MIG: Στα €129,8 εκατ. οι πωλήσεις στο πρώτο εξάμηνο

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου της MIG ανήλθαν σε €129,8 εκ. έναντι €122,8 εκ. το Α’ εξάμηνο 2020  σημειώνοντας αύξηση κατά 5,6%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €6,9 εκ. έναντι ζημιών €1,4 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 εξαιτίας κυρίως της αύξησης της τιμής του πετρελαίου στον κλάδο μεταφορών.

Επιπλέον, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημίες €7,6 εκ. έναντι €57,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση. Σημειώνεται ότι συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID‐19 κυρίως στον κλάδο μεταφορών.  

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής.

Παράλληλα σημειώθηκε μείωση  δανειακών  υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας λόγω της μερικής αποπληρωμής αυτών από το προϊόν πώλησης της Vivartia και της θετικής επίδρασης από την αναδιάρθρωση των  δανειακών υποχρεώσεων της  Εταιρείας σύμφωνα  με  το  IFRS 9. 

Μετά  τις  ανωτέρω  κινήσεις:

ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε την 30/06/2021 σε €411,0 εκ. έναντι €548,9 εκ. το 2020 

Θετικές ενδείξεις από την πορεία του κλάδου των μεταφορών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ωστόσο  παραμένει  η  αβεβαιότητα  τόσο  λόγω  της  εξέλιξης  της  πανδημίας  COVID‐19  όσο  και  λόγω  της  συνεχιζόμενης ανατίμησης της τιμής του πετρελαίου.

Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:

MIG: Η Εταιρεία στις 14/05/2021 ολοκλήρωσε κατόπιν συμφωνίας με την δανείστρια τράπεζα την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της με αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής αυτού κατά 3 έτη με δυνατότητα παράτασης κατά 1 επιπλέον έτος καθώς και την μείωση του συμβατικού επιτοκίου. Η λογιστική αποτύπωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την εφαρμογή του IFRS 9 είχε ως αποτέλεσμα θετική επίδραση ύψους €32,9 εκ. ευρώ στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και ισόποση μείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Συνεπεία του ανωτέρω τα ατομικά αποτελέσματα το Α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε κέρδη €20,1 εκ. Παράλληλα συνεχίστηκε η μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας προσαρμοσμένη στα νέα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, τάση που θα συνεχιστεί στο υπόλοιπο της χρήσεως.

Όμιλος ATTICA: Οι Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €122,2 εκ. έναντι €117,0 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2020, τα
αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €4,4 εκ., έναντι κερδών €1,9 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2020 και οι ζημίες μετά από φόρους σε €34,0 εκ. έναντι ζημιών €41,0 το Α’ εξάμηνο 2020. Η αύξηση του κύκλου εργασιών επετεύχθη σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με την επιβολή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου
περιοριστικών μέτρων, τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID‐19 καθώς και μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία. Επίσης, κατά το Α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε σημαντικά το κόστος καυσίμων του ομίλου κατά 15,4% με αποτέλεσμα τη δημιουργία ζημιών στο ΕΒΙΤDA του ομίλου. Οι πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής του ομίλου, συνεισέφεραν στη μείωση των ζημιών σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε €89,8 εκ. έναντι €80,5 εκ. την 31/12/2020. Τα ενσώματα πάγια την 30/06/2021 ανήλθαν σε €678,7 εκ. και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.

Κατά το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2021, το μεταφορικό έργο του ομίλου σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,9% στους επιβάτες, 36,9% στα Ι.Χ. οχήματα και 16,8% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα 2020. Σε σύγκριση με το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2019, o κύκλος εργασιών του ομίλου το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι μειωμένος κατά 8,4%. Τα ανωτέρω στοιχεία επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι αρχίζει η σταδιακή ομαλοποίηση των εργασιών του ομίλου. Παρόλα αυτά πρέπει να επισημανθεί η αβεβαιότητα που δημιουργεί η εξέλιξη της πανδημίας και η τυχόν επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση των επιβατών καθώς επίσης και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου που επηρεάζει σημαντικά το λειτουργικό κόστος του ομίλου.

RKB: Οι πωλήσεις της εταιρείας παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον διαμορφώθηκαν σε €3,3 εκ. έναντι €3,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2020 και το ΕΒΙΤDA ανήλθε σε κέρδος €1,0 εκ. έναντι κερδών €0,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τη δανείστρια τράπεζα για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v