Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εσοδα 8,4 εκατ. ευρώ το 2021 για την Unibios

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2021, ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε €1.287 χιλ. ή ποσοστό 15.2% επί του κύκλου εργασιών.

Εσοδα 8,4 εκατ. ευρώ το 2021 για την Unibios

Ο Όμιλος εταιρειών UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την Χρήση 2021, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 16,1% ήτοι από €7.300 χιλ. σε €8.478 χιλ. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των πωλήσεων του κλάδου της επεξεργασίας νερού δηλαδή, των πωλήσεων του Ομίλου Watera International.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου Unibios, σημείωσαν αύξηση κατά 15,2% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €3.115 χιλ., έναντι €2.703 χιλ. Το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε οριακά, από 37,0% σε 36,7%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στην Χρήση 2021 αυξήθηκαν κατά €510 χιλ. σε σχέση με τη Χρήση του 2020 και διαμορφώθηκαν σε κέρδη €552 χιλ. έναντι κερδών €42 χιλ. κατά την προηγούμενη Χρήση.

Το σημαντικότερο όμως, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ότι ο Όμιλος UNIBIOS, το 2021, παρουσίασε συνολικό κερδοφόρο αποτέλεσμα μετά από φόρους (PAT). Ειδικότερα, το 2021, τα καθαρά κέρδη της εταιρίας μετά από φόρους ανήλθαν σε €334 χιλ. έναντι ζημίας μετά από φόρους €91 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, το συνολικό EBITDA του Ομίλου το 2021, ενισχύθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε €1.287 χιλ. ή ποσοστό 15.2% επί του κύκλου εργασιών, έναντι €811 χιλ. ή ποσοστό 11.1% επί του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v