Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Από 25/5 σε διαπραγμάτευση 75.000 νέες μετοχές μετά από stock option plan

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.369.312,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.795.024 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστης.

Flexopack: Από 25/5 σε διαπραγμάτευση 75.000 νέες μετοχές μετά από stock option plan

Η «FLEXOPACK A.E.» ανακοινώνει ότι την Tετάρτη 25 Μαΐου 2022, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 75.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 40.500,00 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan), από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται σε συνολικά 20 άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 Ευρώ, σύμφωνα με την από 29.06.2018 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 19.12.2019 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 06.05.2022, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 10.05.2022, δια της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.369.312,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.795.024 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της την 18η Μαΐου 2022 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 75.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v