Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελαστρον: Στα €12,8 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 15,2 εκ. έναντι € 14,3 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021.

Ελαστρον: Στα €12,8 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2022 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε € 98,9 εκ. από € 78,3 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 26%.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 20,5 εκ. ή 20,7% επί των πωλήσεων, έναντι € 18,5 εκ. ή 23,6% επί των πωλήσεων το 1 ο εξάμηνο του 2021.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 13,9 εκ. έναντι € 13,0 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 15,2 εκ. έναντι € 14,3 εκ. το 1 ο εξάμηνο του 2021.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 12,8 εκ. έναντι € 12,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ανάλογη αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας και ανήλθε σε € 98,2 εκ. έναντι € 77,6 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2021, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 20,1 εκ. ή 20,4% επί των πωλήσεων, έναντι € 18,1 εκ. ή 23,3% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 13,8 εκ. έναντι € 12,9 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 14,8 εκ. έναντι € 13,9 εκ. το 1 ο εξάμηνο του 2021.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 12,4 εκ. έναντι € 12,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα του χαλυβουργικού τομέα του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης με κύριο χαρακτηριστικό την διατήρηση του επιπέδου δραστηριότητας και την περαιτέρω άνοδο των τιμών πώλησης ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών των Ά υλών διεθνώς.

Ειδικότερα, η έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επιβολή κυρώσεων από πλευράς της ΕΕ, οδήγησε μεταξύ άλλων σε σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση του κόστους παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, η έλλειψη που παρατηρήθηκε στην Ευρωπαϊκή αγορά χαλυβουργικών ειδών, δεδομένης της σημαντικής εξαγωγικής δυναμικότητας τόσο Ρωσικών όσο και Ουκρανικών χαλυβουργείων, συνετέλεσε στην περαιτέρω άνοδο των τιμών των Ά υλών έως και τα μέσα του 2ου περίπου τριμήνου. Η συνεχιζόμενη ωστόσο αύξηση του κόστους των Ά υλών καθώς των τελικών προϊόντων, δημιούργησε συνθήκες στασιμότητας περιορίζοντας την δυναμική που είχε δημιουργηθεί στον κλάδο ήδη από τις αρχές του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου παρουσίασαν αύξηση έναντι του αντίστοιχου περυσινού 1ου 6μήνου, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους κινήθηκε πτωτικά εξαιτίας του υψηλότερου κόστους αντικατάστασης των Ά υλών, συμπιέζοντας επιπλέον και τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας. Αντιθέτως, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε € 90,9 εκ. έναντι € 80, 8 εκ. το 2021 και € 66,2 εκ. την 31.12.2020.

Συνεχίζοντας το επενδυτικό του πλάνο, ο όμιλος ολοκλήρωσε εντός του 1ου εξαμήνου την κατασκευή νέων ιδιόκτητων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων συνολικής επιφάνειας 8,5 χιλ. τ.μ. με στόχο την στέγαση υφιστάμενων αλλά και νέων γραμμών παραγωγής που αναμένεται να βελτιώσουν τον χρόνο παραγωγής και διανομής, να μειώσουν το κόστος, και να εμπλουτίσουν περαιτέρω την γκάμα προσφερόμενων προϊόντων για την κάλυψη νέων αναγκών ζήτησης.

Παράλληλα με στόχο την αποεπένδυση από μη λειτουργικά ακίνητα και την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, ολοκληρώθηκε εντός του 3ου τριμήνου η πώληση βιομηχανικού ακινήτου στον Σκαραμαγκά Αττικής καθώς και Φ/Β σταθμού επί της στέγης του εν λόγω ακινήτου, έναντι συνολικού ποσού 6,9 εκ. € το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την ρευστότητα του ομίλου.

Για το υπόλοιπο του έτους οποιαδήποτε εκτίμηση είναι δύσκολο να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες έντονης μεταβλητότητας που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά, καθώς και αστάθμητους γεωπολιτικούς παράγοντες των οποίων η πορεία δεν μπορεί προς το παρόν να προβλεφθεί. Έως σήμερα, η ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων παρουσιάζει σταθερότητα, ενώ η διόρθωση των τιμών των Ά υλών, αναμένεται να οδηγήσει σε κάμψη των περιθωρίων λειτουργικής κερδοφορίας για το σύνολο του έτους.

Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες όπως το κόστος ενέργειας, το κόστος μεταφοράς, το κόστος χρηματοδότησης, καθώς και τα μέτρα τα οποία αναμένεται να ληφθούν από την ΕΕ για την προάσπιση της βιομηχανικής παραγωγής, αναμένεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία και του χαλυβουργικού κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση του ομίλου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της κεφαλαιακής του επάρκειας και υγιούς χρηματοοικονομικής του θέσης, ενώ συνεχίζει το επενδυτικό της σχεδιασμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την είσοδο σε νέες προϊοντικές και γεωγραφικές αγορές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v