Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Στο 80,60% η συμμετοχή της Reggeborgh Invest

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου άμεσο και έμμεσο της Reggeborgh Invest διαμορφώθηκε στο 88,6086% ήτοι 50.892.262 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Reds: Στο 80,60% η συμμετοχή της Reggeborgh Invest

Η εταιρεία REDS ΑΕ  γνωστοποιεί ενημέρωση σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην REDS.

I. α) Η REGGEBORGH INVEST B.V. (REGGEBORGH), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, η οποία ελέγχει την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., ενημέρωσε στις 14.11.2022, ότι απέκτησε μέσω της τελευταίας (έμμεση συμμετοχή), την 09.11.2022, μετοχές της Εκδότριας και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που προσφέρθηκαν στην Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση (ΥΔΠ) που υπέβαλε η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. στις 19.08.2022 στους μετόχους της Εκδότριας.

Για τους σκοπούς της ΥΔΠ η REGGEBORGH INVEST B.V., η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. και η PROSILIO N.V. συμφώνησαν στις 19.08.2022 να λειτουργήσουν συντονισμένα.

Αυτή η συμφωνία περί συντονισμένης ενέργειας θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της από τα μέρη ή μέχρι την ολοκλήρωση της ΥΔΠ, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Κατόπιν τούτων η συμμετοχή της REGGEBORGH στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Ημερομηνία μεταβολής/πίστωσης των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση: 09.11.2022.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση :

(i) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ): 55,4563% (ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V ): 33,1523% (ήτοι 19.040.988 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(iii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της PROSILIO N.V.) 4,8103% (ήτοι 2.762.781 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) μετά την ΥΔΠ: 93,42% (ήτοι 53.655.043 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 60,2666% (ήτοι 34.614.055 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.

Ι. β) Η μέτοχος PROSILIO N.V., με έδρα το Wierden της Ολλανδίας, ενημέρωσε, στις 14.11.2022, ότι σύμφωνα με την υπό I α) ανωτέρω περιγραφείσα συμφωνία συνεργασίας με την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., λόγω συντονισμού τους για σκοπούς της ΥΔΠ, στις 09.11.2022 επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και στα δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την πίστωση των μετοχών που προσφέρθηκαν στη Δημόσια Πρόταση:

(i) Έμμεση συμμετοχή, λόγω συντονισμού: 88,6086% (ήτοι 50.892.262 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) (ii) Άμεση συμμετοχή : 4,8103% (ήτοι 2.762.781 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) μετά την ΥΔΠ: 93,42% (ήτοι 53.655.043 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 60,2666% (ήτοι 34.614.055 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.

II. Η μέτοχος PROSILIO N.V., ενημέρωσε, στις 14.11.2022, ότι η υπό Iα) ανωτέρω συμφωνία συνεργασίας με την REGGEBORGH INVEST B.V. και την RB ELLAKTOR HOLDING B.V. έπαυσε να ισχύει με την ολοκλήρωση της ΥΔΠ (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 04.11.2022 και εκκαθάριση των προσφερόμενων μετοχών 09.11.2022) και πλέον η PROSILIO N.V., δεν λειτουργεί συντονισμένα με τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.

Κατόπιν τούτων το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της PROSILIO N.V. στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας παραμένει 4,8103% (άμεση συμμετοχή) ήτοι 2.762.781 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές από 93,42% που ήταν πριν λόγω του συντονισμού της για σκοπούς της ΥΔΠ.

Πρόσθετες Πληροφορίες : Η PROSILIO N.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Ν.3556/2007. ΙΙΙ.

Η REGGEBORGH INVEST B.V., κατόπιν των υπό Ι και ΙΙ ανωτέρω γνωστοποιήσεων, ενημέρωσε επίσης ότι, την 09.11.2022 επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία μεταβολής, συνεπεία λήξης συμφωνίας συνεργασίας με την Prosilio NV: 09.11.2022

(i) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ): 55,4563%% (ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές)

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V ): 33,1523% (ήτοι 19.040.988 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 88,6086% (ήτοι 50.892.262 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 93,42% (ήτοι 53.655.043 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v