Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές 7,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο για την ΑΝΕΚ

Αύξηση κατά 22% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε €139,5 εκατ. έναντι € 114,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ζημιές 7,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο για την ΑΝΕΚ

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα για το εννεάμηνο και το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2022, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Στο εννεάμηνο του 2022 υπήρξε σημαντική ενίσχυση του μεταφορικού έργου του Ομίλου σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων επιβάρυνε υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος, απορρόφησε την ωφέλεια από την αύξηση των εσόδων και επιδείνωσε σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση κατά 22% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε €139,5 εκατ. έναντι € 114,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο του 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 65,3 εκατ. έναντι € 56,0 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 16%.

EBITDA

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου του εννεαμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,9 εκατ. έναντι κερδών € 12,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021, ενώ στο τρίτο τρίμηνο του 2022 τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε κέρδη € 11,1 εκατ. έναντι € 13,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

EBIT

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου του εννεαμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 7,9 εκατ. έναντι κερδών € 4,2 εκατ. Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο του 2022 τα ενοποιημένα EBIT ανήλθαν σε κέρδη € 8,6 εκατ. έναντι € 10,3 εκατ. τρίτο τρίμηνο του 2021.

Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση, στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Στις 26.09.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε -σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας «ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ATTICA) με τους βασικούς πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ- την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ATTICA. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων της ΑΝΕΚ και της ATTICA σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και κάθε άλλης τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v