Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Performance Technologies: Τη διανομή μερίσματος €0,04210/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/06/2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 03/07/2023.

Performance Technologies: Τη διανομή μερίσματος €0,04210/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES γνωστοποιεί ότι την 07/06/2023 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στα γραφεία της στην Αθήνα στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 32 μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.298.759 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,31% επί του συνόλου των 13.858.883 με δικαίωμα ψήφου, μετά την αφαίρεση 43.800 ίδιων Μετοχών από το σύνολο των 13.902.683 Μετοχών της Εταιρείας.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 26ης εταιρικής χρήσης (01/01/2022 – 31/12/2022).

Θέμα 2ο: Ενέκρινε: α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2022, μικτού ποσού 583.486,69 ευρώ, ήτοι 0,04197 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου 5%. Το ανωτέρω μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,04210 ευρώ ανά μετοχή μετά την αφαίρεση των ίδιων μετοχών. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 27/06/2023 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2022 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/06/2023. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 03/07/2023, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, και β) το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

Θέμα 3ο: α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.

Θέμα 4ο: Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 26ης εταιρικής χρήσης (01/01/2022 – 31/12/2022) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 5ο: Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2023 την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.

Θέμα 6ο: Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εφαρμόσει τις διαδικασίες περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και να στελεχώσει τις Επιτροπές που προβλέπονται από το νόμο, για να προχωρήσει σε χρόνο που θα ορίσει κατά την κρίση του με το αίτημα μετάταξης από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θέμα 8ο: Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την εξέλιξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η από 08/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και τέθηκε σε εφαρμογή με την από 06/10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο διάστημα 07/10/2022 – 24/03/2023 αγοράσθηκαν συνολικά 43.800 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,315% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου των 13.902.683 μετοχών, με μέση τιμή κτήσης στα 3,64 ευρώ.

Θέμα 9ο: Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

• Σχολιασμό των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης 2022

• Έργα που αναλήφθηκαν το τρέχων έτος και υλοποιήθηκαν ή είναι σε εξέλιξη

• Σημαντικά γεγονότα της προηγούμενης χρήσης 2022 και της τρέχουσας χρήσης 2023

• Την πορεία εκτέλεσης του business plan

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v