Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, διετής, δηλαδή έως τις 02-08- 2025, η οποία παρατείνεται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Αυγούστου 2023 για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, βάσει της από 10.07.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 2ας Αυγούστου 2023, που βασίστηκε στην από 28.06.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως ακολούθως:

1) YU ZengGang, Πρόεδρος ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) ZHU Changyu, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) ZHANG Anming, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4) LI Jin, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) YU Tao, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) ΠΟΛΙΤΗΣ Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) ΜΩΡΑΛΗΣ Ιωάννης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, διετής, δηλαδή έως τις 02-08- 2025, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v