Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα από Αλ. Κατσιώτη

Στην δημοσιότητα δόθηκε η Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοκητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ. "Δίκαιο και εύλογο" το τίμημα των €0,566 για κάθε μετοχή της ΔΠ.

ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα από Αλ. Κατσιώτη

"Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο, ο Αλ. Κατσιώτης θα καταβάλει τοις μετρητοίς το Προσφερόμενο Τίμημα, ήτοι €0,566 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως και εγκύρως αποδεκτή", σημειώνεται στην Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ.

Το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου, καθώς:

α) Το Προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει κατά 14,87% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (η «ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.07.2023, η οποία ανέρχεται σε € 0,493

β) Ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 19.07.2023 και

γ) το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει την τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή (ως παρακάτω ορίζονται), ανερχόμενη σε € 0,508 ανά Μετοχή.

Ειδικότερα, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 6 (β), εδάφιο (β) του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρίας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρίας.

Δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την εταιρία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Αποτιμητή, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην Ενότητα 1.15 του Πληροφοριακού Δελτίου, για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξίων που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και σύνταξης Έκθεσης Αποτίμησης.

Η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή ανέρχεται σε € 0,508 ανά Μετοχή.

Η έκθεση αποτίμησης του Αποτιμητή (η «Έκθεση Αποτίμησης») δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποίησε τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (α) Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow), (β) Σύγκριση Πολλαπλασιαστών/Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Ομοειδών Εταιριών (Relative Valuation Multiples), (γ) Συγκρίσιμες Συναλλαγές Ομοειδών Εταιριών (Global Comparable Transactions). Από τις εν λόγω μεθόδους αποτίμησης προέκυψε η τελική τιμή € 0,508 ανά Μετοχή. 

*Ολόκληρη η Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ της ΕΛΓΕΚΑ, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδεύτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v