Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL CAPITAL: Αύξηση 74% στα έσοδα εξαμήνου

Τα καθαρά κέρδη της CNL CAPITAL κατά το Α΄ εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 160% και ανήλθαν σε €352.359, ήτοι €0,4750 κέρδη ανά μετοχή. Οι υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της εταιρείας.

CNL CAPITAL: Αύξηση 74% στα έσοδα εξαμήνου

H CNL CAPITAL δημοσίευσε τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30/06/2023, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κατά το Α’ εξάμηνο 2023, η CNL CAPITAL πέτυχε τις υψηλότερες οικονομικές επιδόσεις στην ιστορία της.

Η Εταιρεία πραγματοποίησε 17 νέες επενδύσεις, συνολικού ύψους €9,5 εκατ., ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις του Α’ εξαμήνου 2022 (11 νέες επενδύσεις, συνολικού ύψους €5,1 εκατ.).

Έτσι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της CNL CAPITAL στις 30/6/2023 αποτελείται από 36 ενεργές επενδύσεις (31/12/2022: 30) και η αξία του (μετά από προβλέψεις) αυξήθηκε κατά 40% και ανήλθε σε €12.747.960 (31/12/2022: €9.068.090).

Τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 74% και ανήλθαν στα €834.700 (Α’ εξαμ. 2022: €480.594).

Τα συνολικά έξοδα προ φόρων και προβλέψεων της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 31% και ανήλθαν σε €369.815 (Α’ εξαμ. 2022: €281.368), κυρίως λόγω του υπερτετραπλασιασμού κατά το Α’ εξάμηνο 2023 των εξόδων για τόκους €83.084, (A’ εξαμ. 2022: €20.286), που οφείλονται στην άντληση νέων δανειακών κεφαλαίων από την Εταιρεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης της.

Λόγω της σημαντικής μεγέθυνσης του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, αλλά και της αυξημένης μακροοικονομικής αβεβαιότητας, οι καθαρές προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου, αυξήθηκαν κατά €112.527 και ανήλθαν σε €1.155.937 (31/12/2022: €1.043.410).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα καθαρά κέρδη της CNL CAPITAL κατά το Α΄ εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 160% και ανήλθαν σε €352.359, ήτοι €0,4750 κέρδη ανά μετοχή, έναντι καθαρών κερδών €135.263, ήτοι €0,1815 κερδη ανά μετοχή, κατά το Α’ εξάμηνο 2022.

Η καθαρή εσωτερική λογιστική αξία ανά μετοχή (NAV/μετοχή) της CNL CAPITAL, κατά την 30η Ιουνίου 2023 ανήλθε σε €11,13 (31/12/2022: €10,64).

Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων και διατηρώντας μια θετική εικόνα για την αναμενόμενη πορεία της Εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL Capital προτίθεται να διανείμει καθαρό προσωρινό μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2023, ύψους € 0,25 ανά μετοχή.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας σχολίασε:

“Το Α΄εξάμηνο 2023 ήταν ιδιαίτερα θετικό για τη CNL Capital. Πέραν των ιστορικά υψηλών οικονομικών επιδόσεων που επιτεύχθηκαν, θεωρούμε εξίσου σημαντική τη θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί κι η οποία μας κάνει αισιόδοξους και για τις μελλοντικές επιδόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωρινό μέρισμα που ανακοινώθηκε είναι ένα πρώτο δείγμα των υψηλών μερισματικών αποδόσεων με τις οποίες στοχεύουμε να ανταμείψουμε τους μετόχους μας’’.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε:

“Η θετική μας πορεία δε μας επαναπαύει, αλλά αντίθετα μας ενδυναμώνει για να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της αγοράς και να ενισχύουν την παρουσία της CNL Capital ως κορυφαίο φορέα εναλλακτικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα’

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v