Epsilon Net: Αυξημένος τζίρος 30% στο εννεάμηνο

Στα 15,7 εκατ. ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων της εισηγμένης, καταγράφοντας άνοδο άνω του 170% σε ετήσια βάση. Αρνητικός καθαρός δανεισμός 5,3 εκατ. Τι αναμένει η διοίκηση.

Epsilon Net: Αυξημένος τζίρος 30% στο εννεάμηνο

Ο Όμιλος Εταιρειών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε κατά το εννεάμηνο του 2023 σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία ως ο ηγέτης του τομέα του Business Software & Technology Systems στην Ελλάδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το εννεάμηνο του 2023 έχουν ως εξής:

Η ρευστότητα του Ομίλου συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα €23,4 εκατ.), παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος επέκτασης μέσω εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων.

Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους €5,30 εκατ. παρά τη σημαντική καθαρή εκταμίευση μέσα στην περίοδο ποσού €11,49 εκατ., που προήλθε τόσο από τις σημαντικές εξαγορές που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου του 2023 (NETERA Ο.Ε, DIGINET Ε.Π.Ε, ΟΡΟΣΗΜΟ Α.Ε, SCAN ΑBEE) όπως και την απόκτηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας στις θυγατρικές στρατηγικού χαρακτήρα (Epsilon SingularLogic & Epsilon HR). Επιπλέον στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό €3,15 εκατ., που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σημαντικό ποσοστό αύξησης στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ήταν αποτέλεσμα του ισχυρού ρυθμού οργανικής ανάπτυξης (+72%) όσο και των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και τις αναπτυξιακές προοπτικές του για τα επόμενα έτη.

Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας εκτιμά ότι η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας στις βασικές θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό επιχειρηματικό βήμα που διασφαλίζει στο έπακρο για τους μετόχους της, τα αναμενόμενα οφέλη από τις αυξημένες πωλήσεις λόγω του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, τη μόχλευση των πηγών χρηματοδότησης και τα προϊόντα & τις υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Τέλος, σημαντική κίνηση για τον Όμιλο αποτελεί επίσης η απόκτηση εντός του τρέχοντος μήνα από την Epsilon SingularLogic (θυγατρική εταιρεία του Όμιλου) του συνόλου της δραστηριότητας του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel, που απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και πρατηρίων υγρών καυσίμων της SingularLogic (θυγατρικής του Ομίλου SPACE HELLAS). Η συγκεκριμένη συναλλαγή, αξίας €3,0 εκατ., αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει τις λύσεις του Ομίλου στις συγκεκριμένες αγορές και θα προσθέσει σε ετήσια βάση πωλήσεις πάνω από €5,5 εκατ. με σημαντική κερδοφορία.

ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ανοδική τάση στις πωλήσεις θα συνεχιστεί τόσο για το 2024 όσο και το 2025, με κύριους άξονες:

✓ την επέκταση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στους προμηθευτές του Δημοσίου (B2G), η οποία αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

✓ την υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμολόγησης και την αξιοποίηση των καινοτομικών λύσεων του Όμιλου (Soft POS, ψηφιακές ταμειακά συστήματα, υπηρεσίες Παρόχου)

✓ την περαιτέρω προώθηση του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II

✓ την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (όπως το Epsilon Pay) στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech

✓ την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες

✓ την ενίσχυση των λύσεων σε κάθετες αγορές (Hospitality, Farmacy, Retail & Fuel)

✓ την στρατηγική της συνεχούς αύξησης του «τελικού εσόδου ανά πελάτη» με την παροχή νέων λύσεων & υπηρεσιών

✓ την σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος & Ρουμανία) και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (Epsilon Hospitality)

Ο Όμιλος εκτιμά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες πωλήσεων του Ομίλου και οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου αναμένεται να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ του Ταμείου Ανάκαμψης (για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων λιανικής τιμολόγησης, διασύνδεσης με EFT/POS και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου με συνολικές ενισχύσεις (ύψους 160 εκατ. ευρώ), τα
ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα (και με την συνεργασία της Εθνικής Tράπεζας).

Σημαντικής αξίας χαρακτηρίζονται επίσης οι 3 Δράσεις του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ του νέου ΕΣΠΑ (που ξεκίνησαν να δέχονται αιτήσεις από τις 15/02/2023 με νέες ενισχύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ) και οι ενισχύσεις του αναμενομένου Β’ κύκλου προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ύψους 40-50 εκατ. ευρώ) και των προγραμμάτων ενίσχυσης της «ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ύψους 350 εκατ. ευρώ).

Με βάση και τα θετικά αποτελέσματα του εννεάμηνου του 2023, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένων λύσεων & προϊόντων, το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών και τα αναμενόμενα οφέλη από την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αποτελούν την βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025 με στόχο πωλήσεων το 2025 τα €150 εκατ. και περιθώριο (margin) EBITDA άνω του 30%. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης, παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τo προσωπικό τους συνεργάτες και τους μετόχους της εταιρίας, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα.

*Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Epsilon Net στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v