Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΑ: Στο 25,5% η έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Πλέον το ποσοστό της AviAlliance GmbH ανέρχεται σε 50% μετά την υλοποίηση του δικαιώματος απόκτησης του 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ.

ΔΑΑ: Στο 25,5% η έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε στις 9 Φεβρουαρίου 2024, ότι επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου επί των μετοχών της Εταιρείας:

(α) Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση του «Public Sector Pension Investment Board», το οποίο εδρεύει στον Καναδά (Οτάβα, Οντάριο), στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών αυτής από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (έως 30% των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 90.000.000 μετοχές), μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ΤΑΙΠΕΔ συνήψε σύμβαση βασικού επενδυτή (Cornerstone Agreement) (σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών) με την AviAlliance GmbH στις 23 Ιανουαρίου 2024 για την υλοποίηση του δικαιώματος απόκτησης από την AviAlliance GmbH του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Μνημονίου Κατανόησης που συνήφθη στις 1 Ιουνίου 2023 μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας βασικού επενδυτή, μετοχές που αντιστοιχούν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας αποκτήθηκαν από την AviAlliance GmbH (άμεσος μέτοχος) μέσω του συστήματος διακανονισμού της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Η σύμβαση μεταβίβασης μετοχών συνήφθη στις 2 Φεβρουαρίου 2024, ενώ οι μετοχές πιστώθηκαν στο λογαριασμό αξιογράφων της AviAlliance GmbH στις 6 Φεβρουαρίου 2024. Συνεπεία της απόκτησης αυτής, η AviAlliance GmbH κατέχει 50,00002% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Το «Public Sector Pension Investment Board» είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «PSP Investments Holding Europe Ltd» (συσταθείσας στην Αγγλία).

Η εταιρεία «PSP Investments Holding Europe Ltd» είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «PSP Airports Holding Ltd» (συσταθείσας στον Καναδά). Η εταιρεία «PSP Airports Holding Ltd» είναι ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «World Airport Partners Management GmbH» (συσταθείσας στη Γερμανία) και ο μοναδικός ετερόρρυθμος εταίρος της εταιρείας «World Airport- Partners GmbH & Co. KG» (συσταθείσας στη Γερμανία).

Η εταιρεία «World Airport Partners Management GmbH» είναι ο General Partner με όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας «World Airport-Partners GmbH & Co. KG» (συσταθείσας στη Γερμανία), που αποτελεί το μοναδικό μέτοχο της εταιρείας «AviAlliance GmbH» (συσταθείσας στη Γερμανία). Η εταιρεία «AviAlliance GmbH» κατέχει άμεσα το 50,00002% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

(β) Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, πριν από τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς μετοχών της Εταιρείας κυριότητας του ΤΑΙΠΕΔ και εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ) κατείχε άμεσα 75.000.000 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και το ΤΑΙΠΕΔ κατείχε άμεσα 90.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Άρα, το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος της ΕΕΣΥΠ και του ΤΑΙΠΕΔ κατείχε έμμεσα συνολικά 165.000.000 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν στο 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά τούτο ήλεγχε έμμεσα τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

Το ΤΑΙΠΕΔ διέθεσε τις 90.000.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι το σύνολο της άμεσης συμμετοχής του στην Εταιρεία) στο πλαίσιο της διαδικασίας Συνδυασμένης Προσφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και της εισαγωγής του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν τούτου, η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ στην Εταιρεία κατέστη μηδενική. Η εκκαθάριση της συναλλαγής πώλησης του 30% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ έλαβε χώρα στις 6 Φεβρουαρίου 2024, μία ημέρα πριν την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς μετοχών της Εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΕΣΥΠ υπέβαλε αίτηση εγγραφής και απέκτησε από το ΤΑΙΠΕΔ 1.500.000 επιπρόσθετες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα 76.500.000 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε 25,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ, της οποίας θυγατρική κατά 100% είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα, το Ελληνικό Δημόσιο έχει σήμερα έμμεση συμμετοχή 25,5% στην Εταιρεία που περιλαμβάνει 76.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου μετοχές και ελέγχει έμμεσα τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v