Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΑΑ: Στις 25 Απριλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Μεταξύ άλλων η ΓΣ καλείται να εγκρίνει την έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας.

ΔΑΑ: Στις 25 Απριλίου η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔΑΑ θα πραγματοποιηθεί την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία των μετόχων στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport (Αίθουσα Callisto II), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα, Ελλάδα και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομή μερίσματος στους μετόχους

3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2023.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2024

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους

7. Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο και των αποθεματικών προς διανομή της εταιρικής χρήσης 2023 ως έκτακτη αμοιβή παραγωγικότητας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 25ης Απριλίου 2024, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 09.05.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 (εφεξής «Επαναληπτική Γενική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v