Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia Properties: Την Πέμπτη 6 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος 0,03 ευρώ

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 (record date).

Premia Properties: Την Πέμπτη 6 Ιουνίου η αποκοπή του μερίσματος 0,03 ευρώ

Η Premia Properties ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε στις 31 Μαΐου 2024 τη διανομή καθαρού ποσού €0,0304438653 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 1.270.296 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία.

Από την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

▪ Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

▪ Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 13η Ιουνίου 2029).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v