Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Στα 8,85 εκατ. ευρώ τα EBITDA του ομίλου το 2023

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 83.062 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 2022. Μειωμένος ο καθαρός δανεισμός κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

Foodlink: Στα 8,85 εκατ. ευρώ τα EBITDA του ομίλου το 2023

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 σε σχέση με το 2022, ανακοίνωσε η Foodlink.

Σε επίπεδο δεικτών κερδοφορίας, η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση του EBITDA κατά € 2.485 χιλ., το οποίο διαμορφώθηκε στα € 6.698 χιλ. έναντι € 4.213 χιλ. το 2022. Αντίστοιχα ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση κατά € 1.802 χιλ. με το EBITDA του 2023 να ανέρχεται σε € 8.855 χιλ., έναντι € 7.053 χιλ. το 2022.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Εταιρείας παρουσιάζουν αύξηση κατά € 2.290 χιλ. και ανήλθαν το 2023 σε κέρδη ύψους € 611 χιλ. έναντι ζημιών ύψους € 1.679 χιλ. το 2022. Ο Όμιλος αντίστοιχα παρουσίασε αύξηση κατά € 1.285 χιλ. επιτυγχάνοντας κέρδη προ φόρων ύψους € 10 χιλ. έναντι ζημιών προ φόρων ύψους € 1.275 χιλ. το 2022.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη αύξηση του EURIBOR εντός του 2023 επιβάρυνε σημαντικά το χρηματοοικονομικό κόστος για την Εταιρεία και τον Όμιλο και κατά συνέπεια τα Προ Φόρων Αποτελέσματα. Συγκεκριμένα τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα για την Εταιρεία ανήλθαν σε € 1.176 χιλ. έναντι € 657 χιλ. το 2022 και για τον Όμιλο σε € 1.250 χιλ. έναντι € 734 χιλ.

Η Διοίκηση του Ομίλου προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων δανεισμού (spread) με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα επιτυγχάνοντας μείωση αυτών, προκειμένου να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της αύξησης των επιτοκίων EURIBOR.

Οι Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 58.101 χιλ. σημειώνοντας μείωση κατά 4,64% σε σχέση με το 2022 όπου οι πωλήσεις ανέρχονταν σε € 60.931 χιλ. Σημειώνεται ότι η μείωση των πωλήσεων δεν είναι λειτουργική αλλά οφείλεται σε αλλαγή λογιστικής πολιτικής βάσει του ΔΠΧΑ 15. Το ύψος των πωλήσεων αυτών το 2022 ανέρχονταν σε € 3.262 χιλ. Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 83.062 χιλ. σημειώνοντας αύξηση κατά 1,03% σε σχέση με το 2022 όπου οι πωλήσεις ανέρχονταν σε € 82.217 χιλ.

Ο Καθαρός Δανεισμός της Εταιρείας το 2023 εμφανίζει μείωση κατά € 3.426 χιλ. και διαμορφώθηκε στα € 6.714 χιλ. έναντι € 10.140 χιλ. το 2022. Αντίστοιχα ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 3.604 χιλ. ευρώ, και διαμορφώθηκε σε € 8.099 χιλ. έναντι € 11.703 χιλ. το 2022.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.000.576,50 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.005.765 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης, η οποία είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2022.

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία και οικονομικοί δείκτες παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

Το 2023 έχοντας βγει από μία δεκαετία μεγάλης οικονομικής ύφεσης, έχοντας αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία της νόσου Covid-19 και ξεπερνώντας τα προβλήματα της ενεργειακής κρίσης των προηγούμενων 2 ετών, η Διοίκηση του Ομίλου πραγματοποίησε μία επιτυχημένη σειρά ενεργειών προκειμένου να αναδιοργανώσει τη λειτουργία του, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του σε όλους τους τομείς και να μειώσει τα λειτουργικά του κόστη, όπως ακριβώς αποτυπώνονται και στα Οικονομικά Αποτελέσματα.

Το 2023 αποτελεί όμως για έναν ακόμα λόγο σημαντική χρονιά για την Εταιρεία και τον Όμιλο FDL. Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την προηγούμενη δεκαετία ένα στρατηγικό πλάνο αξιοσημείωτης ανάπτυξης το οποίο οδήγησε τον Όμιλο FDL σε ηγετική θέση στον κλάδο των Logistics, το 2023 αποτελεί εφαλτήριο χρονιά για μία νέα στρατηγική κατεύθυνση η οποία θα έχει ως βασικό άξονα την κερδοφορία.

Πράγματι κατά την προηγούμενη δεκαετία, ο Όμιλος επένδυσε σε τρείς βασικούς άξονες προκειμένου να επιτύχει την στρατηγική του. Ο πρώτος άξονας ήταν η ανάπτυξη του μεγέθους του Ομίλου που επετεύχθη μέσω εξαγορών αλλά και στην πραγματοποίηση σημαντικών πολυετών συνεργασιών με μεγάλες πολυεθνικές, ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, προσφέροντας ευρεία γκάμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ο δεύτερος άξονας ήταν η επένδυση σε συστήματα και σύγχρονες εγκαταστάσεις προκειμένου να ανταποκριθεί με τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες των πελατών του και ο τρίτος άξονας ήταν η επένδυση στους ανθρώπους του. Έχοντας υλοποιήσει με υπομονή και επιμονή τους στόχους αυτούς ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σε τομείς δραστηριότητας, συστήματα, τεχνολογίες και ανθρώπους προκειμένου να ανταποκρίνεται πρώτος στις σύγχρονες απαιτήσεις των logistics, ώστε να επιτυγχάνει κερδοφόρο λειτουργική ανάπτυξη και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο, με γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών του, των συνεργατών του, των εργαζομένων του και των μετόχων του.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 θα πραγματοποιηθεί στην Έδρα της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία θα παρουσιαστούν τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2023 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς τους Μετόχους η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v