Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για διάθεση κερδών και ακύρωση ιδίων μετοχών

Την ακύρωση 5.308.440 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

ΟΤΕ: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ για διάθεση κερδών και ακύρωση ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η οποία θα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2023.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024).

5. Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 (1/1/2023- 31/12/2023). Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2024 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2025 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

6. Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

8. Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών με ισχύ από 01.07.2024, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

9. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2024 έως 31/12/2025, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

10. Έγκριση ακύρωσης 5.308.440 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων, είκοσι δύο χιλιάδων, οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (€15.022.885,20), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.

12. Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες αυτών) και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου.

13. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2023 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).

14. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

15. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v