ΟΛΠ: Στις 4 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Την εκλογή δύο νέων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ.

ΟΛΠ: Στις 4 Ιουλίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ θα πραγματοποιηθεί την 4η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διανομή μερίσματος οικονομικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

3. Παρουσίαση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

4. α) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2023 ως 31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και β) Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 01/01/2024 ως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

5. Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017, όπως ισχύει.

6. Παρουσίαση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 4706/2020, όπως ισχύει.

7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την οικονομική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ΟΛΠ ΑΕ για την οικονομική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

9. Ανακοινώσεις: Ανακοίνωση εκλογής δύο νέων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Εκτελεστικού Προέδρου κ. LIN Ji και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. SU Xudong) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ. YU Zeng Gang και κ. Zhang Anming).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v