Ελτον: Καταβλητέοι φόροι 403.787,41 ευρώ

Η Ελτον γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004, 2005, 2006 για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις. Από τον έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 403.787,41 ευρώ.

Ελτον: Καταβλητέοι φόροι 403.787,41 ευρώ
Η Ελτον γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2004, 2005, 2006 για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 403.787,41 ευρώ. 

Σημειώνεται, ότι η εταιρία δεν είχε σχηματίσει πρόβλεψη για την έκβαση του φορολογικού ελέγχου στις Οικονομικές Καταστάσεις της. Το σύνολο των καταβλητέων φόρων θα βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης που λήγει 31.12.2008.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v