Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαράγκης: Πρόγραμμα stock option στα 1,13 ευρώ

Tην εκλογή νέου Δ.Σ. αλλά και την υιοθέτηση προγράμματος stock option στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Γ. Πούπλη και Ι. Ψυντρίδη με τιμή διάθεσης τα 1,13 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γ.σ. της Βαράγκης στις 19 Ιουνίου.

Βαράγκης: Πρόγραμμα stock option στα 1,13 ευρώ
Tην εκλογή νέου Δ.Σ. αλλά και την υιοθέτηση προγράμματος stock option στα μέλη του ΔΣ κ.κ. Γ. Πούπλη και Ι. Ψυντρίδη με τιμή διάθεσης τα 1,13 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση της Βαράγκης στις 19 Ιουνίου με απαρτία 73,61% .

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η εκλογή  του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. κα. Ελένη Βαράγκη, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,
2. κ. Πέτρος Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. κ. Δημήτρης Βαράγκης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μη εκτελεστικό μέλος,
5. κ. Gerard Nordon, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. κ. Γεώργιος Πούπλης, μέλος,
7. κ. Ιωάννης Ψυντρίδης, μέλος.

Η θητεία τoυ ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής -έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011 (που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους από 1.1.2010 έως 31.12.2010)-, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και υπογραφής χορηγούνται στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελένη Βαράγκη, και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτριο Βαράγκη, όπως ειδικότερα ορίζονται στο σχετικό πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, οι κ.κ. Π. Παπανικολάου και Gerard Nordon, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Τέλος, αποφασίστηκε η υιοθέτηση εκ νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη ΔΣ κ.κ. Γ. Πούπλη και Ι. Ψυντρίδη, σε συνέχεια της εξαγοράς της δραστηριότητας εμπορίας επίπλων και εξοπλισμού γραφείου της Fantoni Hellas που είχε αποφασιστεί από την από 15.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω παρόδου της διάρκειάς του και με τους εξής βασικούς όρους:

1.Ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν δυνάμει του προγράμματος και εφόσον επιτευχθούν πλήρως οι σχετικοί στόχοι μικτού περιθωρίου κέρδους της δραστηριότητας της Fantoni Hellas που εξαγοράστηκε είναι 32.655 μετοχές για έκαστο δικαιούχο, ήτοι 65.310 μετοχές συνολικά.

2. Τιμή απόκτησης της κάθε μετοχής: 1,13 ευρώ

3. Περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων και απόκτησης των μετοχών: έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ προκειμένου να εξειδικεύσει τους ως άνω βασικούς όρους του Προγράμματος με την λήψη σχετικών αποφάσεων καθώς και προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος.

Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 και ανέπτυξε τις προοπτικές της Εταιρίας και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v