Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Τη διανομή του μερίσματος ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003, αλλά και προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Βογιατζόγλου Systems στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/06.

Βογιατζόγλου: Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση
Στις 30 Ιουνίου 2004 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Βογιατζόγλου Systems.

Όπως αναφέρεται σε σχετική πρόσκληση της εταιρίας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνουν:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2003, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2003 έως 31/12/2003, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών, της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών σε μη ενοποιημένη μορφή και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2003, του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2003 έως 31/12/2003, του Προσαρτήματος, της Κατάστασης των Ταμειακών Ροών σε ενοποιημένη μορφή και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003).

4. Έγκριση διάθεσης και διανομής κερδών και πληρωμής μερισμάτων.

5. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2004 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

6. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία.

7. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2004 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο

8. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2003

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v