Νίκας: Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής

Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι, πρόκειται να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής, "NIKAS GROUP" η οποία εδρεύει στην Λευκωσία, κατά το ποσό των 2.2 εκ. ευρώ με καταβολή μετρητών.

Νίκας: Συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής
Η ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι, πρόκειται να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής, "NIKAS GROUP LTD" η οποία εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, κατά το ποσό των 2.200.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Από το ως άνω ποσό,  1.200.000 ευρώ θα καταβληθεί άμεσα ενώ το υπόλοιπο Ευρώ 1.000.000 θα καταβληθεί τμηματικά εντός της χρήσης 2010. Το ποσό της αύξησης προορίζεται για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης των θυγατρικών του εξωτερικού.
 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας "NIKAS GROUP LTD" θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 4,911,620 το οποίο θα κατέχει πλήρως η μητρική Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v